بررسی فونستیک و پراکنش جغرافیایی حلزون‌های آب‌ ‌شیرین(شکم پایان) در شمال-غرب ایران

نوع مقاله : جانورشناسی

نویسنده

گروه زیست شناسی- دانشکده علوم- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

10.22034/aej.2020.259988.2421

چکیده

شکم پایان آب‌شیرین یکی از فراوانترین گروه‌های نرم تنان هستند که بخاطر میزبان واسط بودن بعضی از انگل‌ها مانند ترماتدا و نماتدا نقش بسزایی در سلامتی اکوسیستم‌های آبی و خاکی و همچنین سلامتی جوامع انسانی دارند. از اینرو شناسایی ریختی و بررسی اکولوژی آنها بسیار حائز اهمیت است که در این مطالعه به آن پرداخته شده است برای این منظور نمونه‌برداری‌های از 52 ایستگاه از استان‌های آذربایجان‌شرقی، اردبیل و آذربایجان غربی در طی سالهای 2015 -2020 صورت گرفت. نمونه ها اکثرا با دست جمع آوری شدند و در صورت امکان پس از عکس برداری و ثبت خصوصیات زیستگاهی همراه با گونه‌های سیمپاتریک همراه، به آزمایشگاه منتقل شدند. برای شناسایی دقیق تر گونه‌ها، خصوصیات صدف و اندامهای تولید مثلی مورد مطالعه قرار گرفت. از288 نمونه بررسی شده تعداد 11 گونه از 9 جنس و از 6 خانواده بدست آمد که حدود 55 درصد (6 گونه) گونه‌ها گزارش جدید برای این منطقه است. بیشترین تنوع گونه‌ای مربوط به جنس Radix از خانواده Lymnaeidae و گونه‌های غالب در بین نمونه های بررسی شده Radix bactriana (26 درصد) و Physella acuta (19 درصد) و Stenochlaena palustris (12.8 درصد) بودند که در اکثر زیستگاه‌های مورد مطالعه یافت شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on faunistic and geographical distribution of freshwater snails (Gastropoda) in northwest of Iran

نویسنده [English]

  • Amir Dehghani
Azarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

Among the most frequently found groups of mollusks are freshwater gastropods that play a substantial role in the health of aquatic and terrestrial ecosystems and also in the health of human communities because they are the intermediate hosts of some parasites such as trematodes and nematodes. Consequently, it is very important to know their morphology and study their ecology, which the present research addresses. For this purpose, specimens of freshwater gastropods were taken from 52 stations in East Azerbaijan, Ardabil and West Azerbaijan Provinces during 2015-2020. They were mostly collected by hand and, if possible, transferred to the laboratory after photographing them and recording their habitat characteristics together with their sympatric species that were found. To identify the species more accurately, shell characteristics and reproductive organs were studied. Among the 288 studied specimens, 11 species belonging to nine genera and six families were observed, and 55 % of the species (six spp.) were reported for the first time from this region. The greatest species diversity was found in the Radix genus of the Lymnaeidrae family. The dominant species found in most of the studied stations were Radix bactriana (٪26), Physella acuta (٪19) and Stenochlaena palustris (٪12.8).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fauna
  • Distribution
  • Snail
  • Fersh water
  • North-West of Iran