شیوع و شدت آلودگی به انگل های خارجی در شاه کولی خزری (Alburnus chalcoides Güldenstaedt, 1772) در بخش جنوب شرقی حوضه آبریز خزر

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار

2 گروه شیلات و آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

3 گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

10.22034/aej.2021.259512.2415

چکیده

ماهی شاه کولی یک ماهی بومی با ارزش شیلاتی در آب‌های حوضه آبریز دریای خزر است. تحقیق حاضر با هدف مطالعه شیوع و شدت آلودگی انگل‌های خارجی در ماهیان شاه کولی در بخش جنوب شرقی حوضه آبریز خزر، انجام شده است. نمونه‌های ماهیان در طی دو فصل بهار و پاییز 1397 از رودخانه‌های چشمه کیله، شیرود، تلار و تجن، صید و به آزمایشگاه ارسال شده و پس از بیهوشی به روش انسانی و زیست سنجی، مورد بررسی انگلی قرار گرفتند. به منظور توصیف جمعیت‌های انگلی، میزان شیوع، شدت آلودگی جنس‌های مختلف انگلی تعیین گردیده و آنالیز آماری با کمک نرم افزار SPSS انجام شد. درجه معنی‌داری برای همه آزمون‌ها در 05/0>P محاسبه گردیده، و نقشه‌های نمودار و پراکنش مکانی شدت آلودگی، با استفاده از نرم افزار ArcGIS Desktop ترسیم شد. در مجموع 10 گونه انگل خارجی شامل ‌ایکتیوفتریوس مالتی‌فیلی‌ایس، میکسوبولوس سودودیسپار، میکسوبولوس موئلری، داکتیلوژیروس کالکالبورنی، داکتیلوژیروس مینور، ژیروداکتیلوس پروسته، ژیروداکتیلوس لویس، پارادیپلوزون هوموئیون، دیپلوستوموم اسپاتاسئوم و کلینوستوموم کامپلاناتوم از ماهیان جدا شدند. بیشترین تعداد گونه‌های انگلی یافت شده مربوط به مونوژن‌ها بوده، و بیشترین شدت آلودگی به انگل-های مختلف در مناطق پست مرکزی و غربی استان متمرکز بوده است. مقادیر ضریب همبستگی بدست آمده بین دو متغیر طول کل ماهیان با تعداد گونه‌های انگلی مثبت و نزدیک به صفر بدست است. درصد شیوع انگلی به گروه‌های مختلف انگلی در فصل بهار رو به افزایش داشته و در نهایت در فصل پاییز میزان آلودگی کاهش داشته است. به علاوه تحقیق حاضر اولین گزارش از حضور ژیروداکتیلوس لویس در ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence and mean intensity of ectoparasite Infections in Caspian shemaya, (Alburnus chalcoides) in southeastern of Caspian Sea Basin

نویسندگان [English]

  • Maryam Barzegar 1
  • Abbas Bozorgnia 2
  • Mehdi Raissy 3
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources sciences, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
3 Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Alburnus chalcoides is a commercially valuable fish species in southern part of the Caspian Sea Basin. The present study is conducted with the aim of investigating the prevalence, mean intensity, and abundance of ectoparasite infectious in Alburnus chalcoides in the southeastern Caspian Sea Basin. The fish samples were caught from Cheshmeh-kileh, Shirood, Talar, and Tajan Rivers during the spring and autumn 2017, and transferred alive to the laboratory, parasitological examination was made after administration of human anesthesia and biometry, and prevalence, abundance and mean intensity were used to describe the parasite populations. The statistical analysis was performed using IBM SPSS Statistics, and significance for all tests was judged at P < 0.05. ArcGIS Desktop program was used to create a geographical information system database. A total of 10 ectoparasites including Ichthyophthirius multifiliis, Myxobolus pseudoparvus, M. muelleri, Dactylogyrus chalcalburni, D. minor, Gyrodactylus laevis, G. prostate, Paradiplozoon homoion, Clinostomum complanatum, Diplostomum spathaceum were isolated, and the most abundant species was related to monogenean. The greatest number of individual parasites exhibited clustering near the coastal areas in the central and western areas of the Province. Also, the total number of parasite species was reported to be positively correlated with the host size, and the prevalence of different parasitic groups increased gradually in spring, and, subsequently, a gently decline could be seen in the prevalence of parasitic infectious during autumn. The present study is the first report of the of Gyrodactylus laevis in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevalence
  • Intensity
  • Ectoparasites
  • Alburnus chalcoides
  • Iran