استفاده از کورکور سیاه (Milvus migrans) به عنوان شاخص زیستی فلزات سنگین در محل دفن زباله (مطالعه موردی: شمال ایران)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان ، ایران

2 گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران

3 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران

4 استادیار گروه مهندسی طبیعت، دانشگاه علوم کشاوزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی

10.22034/aej.2021.258300.2411

چکیده

فلزات سنگین برای موجودات زنده خطرناک بوده و باعث مشکلات زیادی برای آنها می‌گردد. این فلزات به طرق مختلف می‌توانند وارد زنجیره غذایی شوند و باعث بیماری‌های متعدد و گاهی اوقات مرگ گردند، بنابراین پایش آلودگی این فلزات اهمیت دارد. در میان منابع مختلف انسانی مکان‌های دفن زباله، که احتمال حضور و جذب فلزات سنگین از طریق زنجیره غذایی در آنها زیاد است، بایستی پایش شوند. هدف مطالعه حاضر تخمین سطح آلودگی فلزات سمی (کادمیوم، آرسنیک، سرب و جیوه) در مکان دفن زباله انجلی سی شهر بابل با استفاده از پر پرندگان و شیرابه است. بنابراین جهت رسیدن به این هدف، پر پرنده کورکور سیاه، با توجه به رژیم غذایی و محل تجمع آن در این مکان، به همراه شیرابه زباله این محل برای اندازه‌گیری غلظت فلزات سنگین، نمونه‌برداری و آماده‌سازی شدند و غلظت فلزات با دستگاه ICP و فلز جیوه با دستگاه Mercury Analyzer AMA 254 تعیین شدند. نتایج نشان داد که کادمیوم بالاترین (5/11میلی گرم بر کیلوگرم) و جیوه کمترین (4میلی گرم بر کیلوگرم) میانگین غلظت را در پر پرنده داشته‌اند. به‌طور کلی الگوی پراکنش فلزات سنگین در پر پرنده به صورت زیر می‌باشد: Cd> Pb> As> Hg

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using of black kite (Milvus migrans) as a biological indicator of heavy metals in landfills (Case study: the northern of Iran)

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza pourkhabbaz 1
  • Hossein yousofnia 2
  • Saeideh Javanmardi 3
  • Mitra Cheraghi 4
1 Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology , Behbahan, Iran
2 Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran
3 Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran
4 Department of Nature Engineering, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, , Iran
چکیده [English]

Heavy metals are dangerous for living organisms and are causing many problems. These metals can enter the food chain in different ways and cause severe illness and sometimes fatal, so it is crucial to monitor the pollution of heavy metals. Among the human various sources of landfills, where the possibility of heavy metals in them are great, and these elements are then absorbed through the food chain, monitoring of these elements is essential in these areas seems. The aim of this study was to investigate the level of toxic metals contamination in landfill Angeli Si of Babol city using bird feathers and leachate. Therefore to achieve this objective in the study area, a feathers of black kite birds, because food diet and Gathering place, with leachate to measurement heavy metals concentration, were sampled and prepared. The metals concentration was determined using the ICP instrument and Mercury Analyzer AMA 254 for Hg. The results showed that Cd and Hg have the concentration highest (11.5 mg/kg) and lowest (4 mg/kg) respectively in bird feathers. General the pattern of heavy elements distribution in the bird, are the following: Cd> Pb> As> Hg.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heavy metals
  • Waste leachate
  • Bird feather
  • Black kite
  • Babol city