تاثیر سطوح مختلف ترکیب مکمل آلی (اسید فرمیک + فرمات آمونیوم+ اسید پروپیونیک+ پروپینات آمونیوم) با و بدون سیلی مارین نانو کریستال در جیره بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و کیفیت و ماندگاری گوشت در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم دامی دانشگاه گرگان

2 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

3 استاد گروه فیزیولوژی دام دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

4 استاد گروه اصلاح و ژنتیک دام دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

10.22034/aej.2021.257786.2409

چکیده

هدف مطالعه، بررسی تاثیر سطوح مختلف ترکیب مکمل آلی (بیوترونیک) با-بدون سیلی‌مارین نانو‌کریستال بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه، کیفیت و ماندگاری گوشت جوجه‌های گوشتی بود. آزمایش با فاکتوریل 4×2 در قالب طرح کاملا تصادفی با استفاده از 384 قطعه جوجه نر گوشتی یک روزه سویه راس 308 در 8 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. عوامل مورد بررسی سیلی‌مارین نانو‌کریستال در دو سطح (با نانو‌کریستال و بدون نانو کریستال سیلی‌مارین) و مکمل آلی بیوترونیک در چهار سطح (شامل صفر،50،100،150 میلی‌گرم در کیلوگرم) بود. نتایج نشان دادند که استفاده از مکمل آلی بیوترونیک باعث کاهش مصرف خوراک، بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در تمام دوره‌های پرورش شد (05/0>P). استفاده از سیلی‌مارین نانو‌کریستال فقط در دوره پایانی تاثیر معنی‌داری بر ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با دوره آغازین و رشد داشت. استفاده از سیلی‌مارین نانو‌کریستال باعث افزایش معنی‌دار تمامی خصوصیات لاشه در مقایسه با تیمار بدون سیلی‌مارین نانو‌کریستال شد (05/0>P)؛ در صورتی که مکمل آلی بیوترونیک، دو پارامتر خصوصیات لاشه شامل وزن کبد و چربی حفره بطنی را به‌طور معنی‌داری کاهش داد (05/0>P). مکمل آلی بیوترونیک باعث افزایش درصد رطوبت گوشت ران و کاهش غلظت مالون دی‌آلدئید پس از کشتار در مقایسه با تیمار بدون مکمل آلی بیوترونیک شد. مکمل آلی بیوترونیک توانست میزان مالون دی‌آلدئید را 30 روز پس از کشتار در مقایسه با تیمار کنترل کاهش دهد. اثر متقابل در هیچ پارامتری معنی‌دار نبود. مجموعاً استفاده از مکمل آلی بیوترونیک باعث بهبود عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و کیفیت گوشت شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of the different mix levels of organic (Formic acid+Format aminiom+Propionic acid+ Propinat acid) with and without Silymarin nano crystal on performance, carcass characteristics and meat quality of broiler chickens

نویسندگان [English]

  • iman askari 1
  • mahmood shams shargh 2
  • saeed hassani 3
  • Firoz Samadi 4
1 PhD student of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Sciences Corresponding Author
2 Assistant Professor, Department of Animal Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences
3 Professor, Department of Animal Physiology, University of Agricultural Sciences
4 Professor, Department of Animal Breeding and Genetics, Gorgan University of Agricultural Sciences
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate mix the effect of different levels of dietary biotronic organic supplement with and without silymarin nanocrystal on growth performance, carcass characteristics and meat quality of broiler chicks. This experiment was conducted in a 2×4 factorial arrangement with completely randomized design using 384 day-old broiler chicks in 8 treatments, 4 replications and 12 chicks per each replicate. The factors of interest included two levels of silymarin nanocrystal (with silymarin nanocrystal and without Silymarin nanocrystal) and four levels of biotronic supplement (0, 50, 100 and 150 mg/kg). The results showed that the utilization of biotronic organic supplement caused a decrease in feed intake and improvement of body weight gain and feed conversion ratio in all production periods (P<0.05). The utilization of silymarin nanocrystal had a significant effect on feed conversion ratio only in finisher period in comparison initial peiod and growth. Also, the use of silymarin nanocrystal caused significant increase in carcass charectristics in comparison treatmentsilymarin nanocrystal (P<0.05) while biotronic organic supplement significantly reduced liver and abdominal fat weights (P<0.05). biotronic organic supplement caused increase in thigh moisture percentage and decrease in post-slaughter malondialdehyde concentration in comparison without nanocrystalsilymarin and bioteronic supplement.Also, the utilization of biotronic organic supplement could decrease malondialdehyde content at 30 days post-slaughter. Generally in comparison control treatment.the interaction was not significant in any parameter, the use of biotronic organic supplement of the diet improved performance, carcass characteristics and meat quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biotronic supplement
  • Silymarin
  • growth performance
  • Meat quality
  • broilers chickens