برخی خصوصیات تولید مثلی میگوی رودخانه ای شرقی Macrobrachium nipponense در تالاب انزلی

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

2 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

3 کارشناس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

10.22034/aej.2020.257441.2407

چکیده

برخی خصوصیات تولید مثلی و رشد میگوی غیر بومی Macrobrachium nipponense یا میگوی رودخانه ای شرقی در تالاب انزلی بطور ماهانه، درطی سال 1394 مورد بررسی قرار گرفت. بیش از 2500 نمونه میگو صید و مورد بررسی قرار گرفتند. طول بیشینه و کمینه آنها به ترتیب 97 و 05/10میلی متر و وزن 02/0 تا 13 گرم بود. میانگین طول کل میگوهای بررسی شده 3/14 ± 7/45 میلیمتر و میانگین وزن 376 گرم/1±4/1 بوده است. نسبت جنسی ماده به نر در ماههای مختلف به طور متوسط 4/0±1/1 بوده که در ماههای اوج تخمریزی این نسبت بیشتر بسمت ماده ها متمایل شده است. از بررسی 244 عدد میگوی ماده تخمدار در بازه طولی 38 تا 7/81 با میانگین 29/8 ±13/58 میلی متر مشخص شد که بیشترین فراوانی طولی و وزنی به ترتیب مربوط به طولهای 50 تا 60 میلیمتر و وزن 2 تا 3 گرم بوده است. حدااقل طول تخمدار شدن (طول اولین بلوغ) این گونه در تالاب انزلی 38 میلیمتر بدست آمد. هماوری کل حد اقل 75 و حد اکثر 4146 عدد تخم بیضی شکل با قطر کوچک 35/0 تا 8/0 میلیمتر و قطر بزرگ 5/0 تا 05/1 میلیمتر مشاهده شد. بین تعداد تخم و اندازه ماده ها رابطه خطی مثبتی برقرار بود. بازده تولیدمثلی بین 01/0 تا 19/0 متغیر بود. اگرچه باروری این گونه در مقایسه با سایر گونه های اقتصادی ماکروبراکیوم، کمتر است ولی خصوصیاتی نظیر بازده تولیدمثلی، طول نسبی دوره تخمریزی و مقاومت بالا نسبت به شرایط محیطی می‌تواند آنها را گزینه مناسب در آبزی پروری نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some reproductive characteristics of the Oriental River Prawn Macrobrachium nipponense in Anzali wetland

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ghane 1
  • alireza mirzajani 1
  • Yaghobali Zahmatkesh 2
  • Mostafa Sayadrahim 3
1 Inland waters Aquaculture Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), P.O. Box 66, Bandar-e Anzali, Iran
2 Taleghani Street
3 Taleghani Street
چکیده [English]

Some reproductive characteristics of the non native oriental river prawn Macrobrachium nipponense were monthly studied in Anzali Wetland. Totally more than 2,500 prawns were caught and examined during this period, with maximum and minimum lengths of 97 and 10.05 mm and weight of 0.02 to 13 g, respectively. The average length of shrimp was 45.7 ± 14 14.3 mm and the mean weight was 1.4 ± 1.376 g. The sex ratio of females to males was 1.1 ± 0.4 on average, which during the peak spawning months, this ratio is more inclined to females. Examining some of the reproductive factors of 244 ovigerous females within the length of 38 to 92.7 mm with an average length of 56 8± 8.2 mm showed that the most frequent length and weight classes were 50 to 60 mm in length and 2 to 3 grams in weight, respectively. The minimum oviposition length was 38 mm. Total fecundity was observed 75 to 4146 oval eggs with short diameter 0.35 to 0.8 mm and long diameter 0.5 to 1.0 millimeters. The number of eggs hatched by shrimp was linearly correlated with total length and weight of shrimp. Reproductive efficiency ranged from 0.01 to 0.19. Although its fecundity is lower than other economical species of Macrobrachium, other characteristics such as reasonable reproductive output and long reproduction period can make them suitable option in aquaculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anzali wetland
  • Macrobrachium nipponense
  • Reproductive efficiency