ارزیابی توانایی باکتری های اندوفیت در بازدارندگی رشد شبه قارچ فیتوفتورا گونه های (Phytophthora nicotianae (Breda de Haan, 1986 و (Phytophthora citrophthora (Smith and Smith, 1906

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 گروه مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 گروه گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان،، بندرعباس، ایران

4 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان قزوین، قزوین، ایران

10.22034/aej.2021.256486.2405

چکیده

باکتری‌های اندوفیت ریزموجوداتی هستند که به عنوان یکی از مهمترین ابزار توانمند در کنترل زیستی عوامل بیماری‌زا و حفاظت از موجودات زنده در برابر خسارت ناشی از آن‌ها معرفی می‌شوند. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی فعالیت توانایی بازدارندگی باکتری‌های اندوفیت جداشده ازنارنگی (Citrus reticulata) علیه بیمارگر شبه قارچی Phytophthora nicotianae و Phytophthora citrophthora بود. این پژوهش در شرایط آزمایشگاه به صورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این آزمایش از 17 جدایه باکتری‌های اندوفیت، که با استفاده از ژن16S rDNA شناسایی شده بودند، استفاده شد. نتایج آزمایش نشان داد که از بین 17 باکتری‌ اندوفیت، 3 جدایه به طور معنی‌داری از رشد جدایه‌های بیمارگر در روش کشت متقابل در محیط کشت PDA+ pepton جلوگیری کردند؛ که توالی این سه جدایه با توالی‌های گونه‌هایی از جنس‌های Kytococcus schroetri، Paracrauroccus sp. و Psychrobacillus psychrodurance 99 درصد شباهت را نشان داد. باکتری‌های اندوفیت، schroetri Kytococcus ، Paracrauroccus sp. و Psychrobacillus psychrodurance به ترتیب دارای بیشترین33/99، 33/95 و 33/81 درصد بازدارندگی بر رشد جدایه بیماری‌زا‌ بود. این نتایج نشان داد که گونه‌های باکتریایی مورد استفاده در این تحقیق می‌تواند برای کنترل بیولوژیک بیماری ناشی از فیتوفتورا به کار روند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the ability of endophytic bacteria to inhibit the growth of Phytophthora species Phytophthora nicotianae (Breda de Haan, 1986) and Phytophthora citrophthora (Smith and Smith, 1906)

نویسندگان [English]

  • Tahereh Sadat Hashemi 1
  • Davood Samsampour 1
  • Jalal Soltani 2
  • Majeed Askari Seyahooei 3
  • Mostafa Ghasemi 4
1 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Hormozgan, Iran
2 Phytopathology Department, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 Plant Protection Research Department, Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Abbas, Iran
4 Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Abbas, Iran Horticulture crops Research Department, Qazvin Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Endophytic bacteria are microorganisms that are introduced as one of the most powerful tools in biological control of pathogens and protection of living organisms against damage caused by them. The aim of this study was to evaluate the inhibitory activity of the endophytic bacteria isolated from Citrus reticulata against the fungal pathogen Phytophthora nicotianae and Phytophthora citrophthora. This study was performed in laboratory conditions as a completely randomized design with three replications. In this experiment, 17 isolates of endophytic bacteria, identified using 16S rDNA gene, were used. The results showed that out of 17 endophytic bacteria, 3 isolates significantly prevented the growth of pathogenic isolates in cross-culture method on PDA + pepton culture medium; The sequence of these three isolates with the sequences of species of the genera Kytococcus schroetri, Paracrauroccus sp. and Psychrobacillus psychrodurance showed 99% similarity. Endophytic bacteria, Schroetri Kytococcus, Paracrauroccus sp. and Psychrobacillus psychrodurance had the highest 99.33%, 95.33% and 81.33% inhibition on the growth of pathogenic isolates, respectively. These results indicate that the bacterial species used in this study can be used for biological control of phytophthora diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microorganisms
  • Biocontrol
  • Phytophthora