اثرات استفاده از پودر طحال بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی تغذیه دام دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 گروه علوم دامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین

4 گروه علوم دامی، دانشکده مشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

10.22034/aej.2021.255556.2399

چکیده

در این آزمایش اثر پودر طحال بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ریخت شناسی روده در جوجه های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش تعداد 300 جوجه گوشتی به طور تصادفی در 3 گروه با 5 تکرار و 20 پرنده در هر تکرار قرار گرفتند. تیمار ها شامل جیره های حاوی سطوح صفر،3 و 6 درصد پودر طحال بودند. جوجه هایی که پودر طحال دریافت کرده بودند افزایش وزن بیشتری نسبت به جوجه های تیمار شاهد داشتند (05/0>p). ضریب تبدیل خوراک در دوره پایانی در تیمارهایی که پودر طحال دریافت کرده بودند بهبود یافت (05/0>p). همچنین در دوره 42-0 روزگی جیره هایی که حاوی پودر طحال بودند نسبت به گروه شاهد به طور معنی دار مصرف خوراک بیشتری داشتند(001/0p≤). بیشترین میزان بازده لاشه مربوط به تیمار شاهد و پس از آن مربوط به تیمار با 6 درصد پودر طحال بود. اما در کل اختلاف معنی داری بین این دو تیمار با تیمارهای دیگر وجود نداشت. استفاده از سطح 6 درصد پودر طحال نسبت به سطح 3 و صفر درصد موجب افزایش طول پرز ژژنوم، کاهش عمق کریپت دئودنوم و ژژنوم گردید. افزودن پودر طحال به جیره به طور معنی داری نسبت طول پرز به عمق کریپت را افزایش داد بر اساس نتایج آزمایش حاضر جیره های حاوی پودر طحال تاثیر مناسبی روی عملکرد و همچنین ریخت شناسی جوجه های گوشتی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of spleen meal on performance, carcass characteristics and Intestinal morphology in broilers

نویسندگان [English]

  • masoud pahlevanzadeh 1
  • Ali Asghar Sadeghi 2
  • Seyed Naser Mousavi 3
  • Mohammad Chamani 4
2 Department of Animal Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Animal Science, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
4 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, IR Iran.
چکیده [English]

In this experiment, the effect of spleen meal on yield, carcass characteristics and immune response in broilers was investigated. 300 Cobb broilers were randomly assigned to 3 groups and each group had 5 replicates and 20 chickens per replication. Treatments included diets containing 0, 3 and 6% levels of spleen meal. broilers receiving spleen meal had higher weight gain than control birds (p <0.05). The FCR improved in the treatments that received spleen meal (p <0.05). Also, in the period of 0-42 days, diets containing spleen meal consumed significantly more food than the control group (p≤0.001). traits was not affected by dietary treatments. The use of 6% spleen meal increased the length of jejunal villi, decreased the depth of crypt duodenum and jejunum level compared to 3% and 0% level increased the length of jejunal villi, decreased the depth of crypt duodenum and jejunum. Addition of spleen meal to the diet significantly increased the ratio of villi length to crypt depth. Based on the results of the present experiment, spleen meal can have a positive effect on the performance as well as the gut morphology of broilers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler
  • spleen meal
  • performance
  • carcass
  • morphology