بررسی ردپای کربن در بخش انرژی منطقه شهری تهران و منطقه 22 و تحلیل با روش منطق فازی

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

2 گروه آلودگی های محیط زیست‌، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/aej.2020.254348.2386

چکیده

در راستای تلاش جهت اندازه گیری گسترش و تأثیر فعالیتهای انسانی، نیازمندیم برآورد نمائیم که میزان مصرف انسان از محیط زیست و یا به عبارت دیگر بیوسفر که نیازهای بشر را تأمین مینماید به چه میزان است. شیوه این تحقیق از روشهای توصیفی – تحلیلی و کمی است. با توجه به اینکه هدف مطالعه بخش انرژی میباشد لذا محاسبات بخش آب مصرفی، پسماند تولیدی و دفنی و سوخت مصرفی براساس روش محاسباتی ریز و واکرناگل 1996 انجام شد. همچنین محاسبات در شهر تهران و منطقه 22 شهر تهران انجام شد و در انتها با روش منطق فازی شاخصهای مورد نظر براساس پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به جمعیت 8679926 نفری شهر تهران و جمعیت 175398 نفری ساکن در منطقه 22 شهری، بطور متوسط رد پای اکولوژیک هر یک از ساکنان در شهر تهران و در منطقه 22 شهری هکتار میباشد. از طرفی میزان تقاضای ظرفیت زیستی زمین در موارد مصرفی مرتبط با بحث مصرف انرژی و عوامل موثر در آن در منطقه 22 تهران حدود 289292 هکتار میباشد و رد پای اکولوژیک در مجموع حدود ۰/۰۳۱۲ هکتار برآورد شده است. اولویت تنظیم برنامه های آموزشی در جهت ارتقای سطح دانش عمومی، بترتیب بیشترین توان را در زمینه دانش مصرف برق در منازل سپس دانش مصرف انرژی در ایران، سپس دانش مربوط به سیاست انرژی و قیمت گذاری در ایران، دانش منابع انرژی انجام گیرد. تقویت اطلاعات عموم از طریق برنامه های صدا و سیما، مطبوعات و آموزش و پرورش تلاشهایی است که میتواند راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of carbon footprint in the energy sector of Tehran urban area and district 22 and analysis by fuzzy logic method

نویسنده [English]

  • Zahra Aghaei 2
2 Department of Environmental Pollution, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In order to try to measure the spread and impact of human activities, we need to estimate the extent to which humans consume the environment, or in other words, the biosphere that meets human needs. The method of this research is descriptive-analytical and quantitative. Due to the fact that the purpose of the study is the energy sector, so the calculations of water consumption, production waste and landfill and fuel consumption were performed based on the micro and Wackernagl 1996 calculation method. Also, calculations were performed in Tehran and District 22 of Tehran and at the end, the desired indicators were analyzed based on a questionnaire by fuzzy logic method. Considering the population of 8679926 people in Tehran and the population of 175398 people living in 22 urban areas, the average ecological footprint of each resident in Tehran and in 22 urban areas is hectares. The demand for land bio-capacity in consumption cases related to energy consumption and the factors affecting it in the 22nd district of Tehran is about 289,292 hectares and the ecological footprint in total is estimated at 0.0312 hectares. Priority of organizing educational programs in order to improve the level of general knowledge, respectively, the most power in the field of electricity consumption knowledge in homes, then energy consumption knowledge in Iran, then knowledge related to energy policy and pricing in Iran, knowledge of energy resources. Strengthening public information through radio and television programs, the press and education are efforts that can be helpful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • energy consumption
  • Ecological Footprint
  • bio-capacity
  • carbon production
  • energy knowledge