مطالعه تغییر اقلیم بر ذخایر سفره ماهیان در آبهای شمالی خلیج فارس و خلیج عمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش بوم شناسی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

2 پژوهشکده میگوی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

3 گروه آموزشی شیلات، دانشگاه گنبد کاووس

4 معاونت صید آبزیان، سازمان شیلات ایران

10.22034/aej.2021.270122.2460

چکیده

این تحقیق داده های سری زمانی صید در واحد تلاش سفره ماهیان در دوره زمانی سال های 1386 الی 1397 از کلیه بندرگاه تخلیه صید های استان های جنوبی کشور و داده های محیطی شامل درجه حرارت سطحی دریا، کلروفیل a ، تبخیر، بارندگی، سرعت باد و درجه حرارت هوا مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تعیین روابط با شرایط اکولوژیک از روش های انواع رگرسیون، شبکه عصبی و درخت تصمیم استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصله، میزان ذخیره در چهار استان روند متفاوتی داشت و ذخیره سفره ماهی با سرعت باد و درجه حرارت آب دریا در آبهای خوزستان و همچنین با میزان کلروفیل در آبهای استان بوشهر و درجه حرارت هوا در هرمزگان و درجه حرارت سطحی در استان سیستان و بلوچستان رابطه معنی داری نشان داد. از بین عوامل ذکر شده دو عامل دمای آب و هوا در چهار استان افزایش نشان داد. نتایج این تحقیق نشان می داد که تاثیر عوامل اقلیمی بر ذخایر سفره ماهیان در هر منطقه متفاوت می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Climate change on Stingrays in Northern parts of the Persian Gulf and Oman Gulf

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Rabbaniha 1
  • sayed aminolah Taghavi Motlagh 1
  • Nassir Niameymandi 2
  • Mohammad Hasan Gerami 3
  • Mokhtar Akhnodi 4
1 Department of Ecology, Iranian Fisheries research Institute, Agricultural Research Education And Extention Organization
2 Shrimp Research Institute, Agricultural Research Education And Extention Organization
3 Department of Fisheries, Gonbad Kavous University
4 Iran Fisheries Organization
چکیده [English]

This study conducted to analyses time series data of stingrays catch per unit effort (CPUE (kg/day) data from 2007 to 2018 from fishing grounds of the Persian Gulf and the Oman Gulf. Data from sea surface temperature, chlorophyll a, evaporation, wind speed, rainfall and air temperature were also considered in the analysis. In order to investigate ecological status, regression models, neural networks and decision tree used to analyses data. According to the results, biomass of the stingrays stock showed different status in various parts of the water body and results revealed that stingrays stock significantly related with wind speed and sea surface water in Khuzestan waters, chlorophyll a in Bushehr waters, air temperature in Hormozgan waters and sea surface temperature in Sistan and Balouchestan waters. Technically, temperature was the constant significant coefficient in all parts of the study area. To sum up, effect of climate change on stingray’s biomass was sensible according to the results of this study and was vary between study sites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stingrays
  • climate change
  • Water parameters
  • Persian Gulf
  • Oman Gulf