بیهوشی صحرائی در اسبچه خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش تحقیقات انگل شناسی موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی

10.22034/aej.2021.269894.2456

چکیده

این مطالعه با هدف ارزیابی تعدادی از پارامترهای کلینیکی به دنبال بیهوشی صحرائی در اسبچه های خزر انجام شد. از دوازده رأس اسبچه های سالم از هر دو جنس نر و ماده در این مطالعه استفاده شد. ابتدا با 2 میلی گرم بر کیلوگرم زایلازین به اسبچه ها پیش بیهوشی داده شد. مطالعه در پنج گروه ادامه یافت که عبارت بودند از: گروه 1 ( پروپوفول)، گروه 2 ( آسپرومازین- کتامین)، گروه 3 (دیازپام- کتامین)، گروه 4( میدازولام- کتامین) و گروه 5 ( تیوپنتال سدیم 5% . دارو یا ترکیبات بیهوشی 10 دقیقه بعد از آرام بخشی تجویز شدند. تعدادضربان قلب ، تعدادتنفس ، زمان القاء بیهوشی، طول دوره بیهوشی جراحی، دوره بازگشت از بیهوشی و زمان ایستادن اندازه گیری شد. به دنبال انجام پیش بیهوشی ، آرام بخشی مطلوب بدون ایجاد هیجان حاصل شد . نتایج اختلاف معنی دار در زمان القاء بیهوشی و زمان ایستادن بین گروه پروپوفول با سایر گروه ها را آشکار ساخت (05/0≥P). در مقایسه با سایر گروه ها در گروه 1 ضربان قلب به صورت معنی دار افزایش یافت. تعداد تنفس در گروه های یک و پنج در مقایسه با سایر گروه ها کاهش یافت. نتایج این مطالعه نشان داد که گروه های دو، سه و چهار القاء بیهوشی بدون استرس، بیهوشی آسان و قابل کنترل، بی دردی و شلی عضلانی مناسبی را فراهم می کنند. بر اساس نتایج این تحقیق، بیهوشی جراحی مناسب در ترکیبات بیهوشی کتامین مشاهده شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Field anesthesia in Caspian pony

نویسنده [English]

  • Seyed Jalal Mirian
department of parasitology Razi vaccine and serum research instituet
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate some of the clinical parameters following field anesthesia in Caspian ponies. Twelve healthy Caspian ponies of both sexes was contributed in this study. The ponies were premedicated with Xylazine ( 2 mg/kg). The study was continued in five groups including: Propofol (group1), Acepromazine- Ketamine (group2) , Diazepam - Ketamine (group3) , Midazolam- Ketamine (group4) and Sodium thiopental 5% (group 5). The drug or combinations were administered 10 minutes after sedation. Heart and respiratory rate, induction time, duration of surgical anesthesia, recovery time and standing time were measured. Considerable sedation without excitement was achieved following premedication. The results revealed presence of significant difference (P ≥ 0.05) in the induction time, and standing time between propofol and other protocols. In comparison to other groups, heart rate significantly increased in group 1. In group 1 and 5 respiratory rate decreased relationship to others. It was found that 2, 3 and 4 groups provided stress- free induction, easily controlled anesthesia, good analgesia and muscle relaxation. According to the results of this study, suitable surgical anesthesia was obtained in Ketamine combinations. It is recommended that Propofol and Sodium thiopental are used for light anesthesia. Considering the results of the present study, these protocols are recommended for field anesthesia in Caspian pony

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Caspian pony
  • Field anesthesia
  • ketamin