عفونت همزمان اوی باکتریوم پاراگالیناروم و اشریشیاکلی در موارد سندرم تورم سر در مرغ های تخمگذار استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 - بخش علوم درمانگاهی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

10.22034/aej.2021.269542.2453

چکیده

در این بررسی، از 23 فارم مرغ تخمگذار با تورم سر و تلفات، از ناحیه سینوس زیر چشمی نمونه برداری شد. علاوه بر این، از 20 فارم مرغ تخمگذار صنعتی و سنتی با علایم تنفسی و تورم سر از شکاف کامی سواب تهیه شد. نمونه ها به منظور بررسی آلودگی با اشریشیاکلی و اوی باکتریوم پاراگالیناروم، بر روی محیط های اختصاصی کشت شد و با تست های بیوشیمیایی، اشریشیاکلی و اوی باکتریوم پاراگالیناروم جدا شد. پس از استخراج ژنوم، با پرایمر های اختصاصی به ردیابی اوی باکتریوم پاراگالیناروم پرداخته شد. نتایج میکروبیولوژی نشان داد از 23 نمونه 14 نمونه (86/60 درصد) آلوده به اوی باکتریوم پاراگالیناروم و 21 نمونه (3/91 درصد) آلوده به اشریشیاکلی بود. نتایج ردیابی مستقیم باکتری اوی باکتریوم پاراگالیناروم در سواب های سینوسی تهیه شده از 23 مورد تلفات مربوط به علایم کوریزا نشان‌دهنده تکثیر قطعه 500 جفت بازی در 19 نمونه سواب سینوسی بوده است (6/82 درصد). این فراوانی در طیور سنتی 3/92 درصد (12 نمونه از 13 نمونه تجمعی) و در طیور صنعتی 70 درصد (7 نمونه از 10 نمونه تجمعی) برآورد گردید. همچنین میزان آلودگی در مرغان زنده به مراتب کمتر از تلفات ارزیابی شد. به نظر می رسد محل نمونه گیری می تواند در میزان آلودگی و احتمالاً بروز موارد منفی کاذب نقش داشته باشد. لذا به توجه به فراوانی آلودگی به اوی باکتریوم پاراگالیناروم در موارد سندرم تورم سر در مرغان تخمگذار به نظر می رسد باید برنامه واکسیناسیون همگانی و منظم برای کنترل اوی باکتریوم پاراگالیناروم در مرغان تخمگذار اعمال شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concurrent infection of Avibacterium paragalinarum and Escherichia coli in layers with Swollen Head Syndrom (SHS), in Isfahan province

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Javad Mirbagheri 1
  • Majid Gholami-Ahangarn 2
1 Graduated of Veterinary Medicine Faculty, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

To investigating the role of Avibacterium paragalinarum (AP) in the development of Swollen head syndrome (SHS) in commercial and traditional layers in Isfahan province, 23 laying hen farms with signs of head swelling and mortality were sampled from the suborbital sinus. In addition, swabs were prepared from 20 traditional and commercial laying hen farms with respiratory symptoms and SHS. Samples were cultured on specific media for isolation Escherichia coli (E. coli) and AP and approved by biochemical examination. After genome extraction, AP was detected with specific primers. Microbiological results showed that out of 23 samples, 14 samples (60.86%) were infected with AP and 21 samples (91.3%) were infected with E. coli. The results of direct detection of AP in suborbital sinus swabs that prepared from 23 dead laying hens with coryza symptoms showed the amplification of 500 bp fragment in 19 samples of suborbital sinus swabs (82.6%). Also, the rate of infection in live birds was less than the dead hens. It seems that the sampling site can play role in the rate of infection and possibly the occurrence of false negatives. Therefore, due to the high frequency of AP infection in hens with SHS, it seems that a regular and public vaccination program should be applied to control Avibacterium paragalinarum in laying hens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avibacterium paragalinarum
  • SHS
  • Layer
  • PCR