تأثیر تجویز تزریقی واکسن دوگانه استرپتوکوکوس/یرسینیوز بر برخی از شاخص-های خونی و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 یاسوج- مرکز تحقیقات ماهیان سردابی

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری یاسوج

10.22034/aej.2021.268851.2451

چکیده

بیماری استرپتوکوکوزیس و یرسینیوزیس بعنوان دوبیماری مهم ماهی قزل الای رنگین کمان است که هر ساله باعث زیان اقتصادی قابل توجهی به صنعت آبزی پروری می شود. در این مطالعه به بررسی تأثیر تجویز واکسن دوگانه استرپتوکوکوس/یرسینیوز بر روی برخی از شاخصهای خونی و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان پرداخته شد. به همین منظور تعداد 300 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان به وزن 2±25 گرم به 4 تیمار ایمن شده با واکسن استرپتوکوکوزیس، ایمن شده با واکسن یرسینیوز، ایمن شده با واکسن ترکیبی استرپتوکوکوس/یرسینیوز و گروه کنترل تقسیم شدند و طی یک دوره 60 روزه و در روزهای صفر، 30 و 60 نمونه برداری جهت تعیین میزان لایزوزیم، کمپلمان، قدرت باکتری کشی سرم، توتال پروتئین، آلبومین، گلوبولین، قدرت احیاء، شاخصهای خونی انجام گرفت.
نتایج بیانگر افزایش معنی دار میزان لایزوزیم تیمار واکسن دوگانه در روز 60 بعد از واکسیناسیون نسبت به گروه کنترل بود(p<0/05). میزان فعالیت کمپلمان نیز هم در روز 30 و هم در روز 60 در تیمارهای ایمن شده با واکسن استرپتوکوکوس، یرسینیوز و دوگانه به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بدست آمد. در مورد گلبولهای سفید نیز افزایشی در تعداد آنها در تیمار ایمن شده با واکسن یرسینیوز و واکسن دوگانه مشاهده گردید.سایر شاخصهای ایمنی و همچنین شاخصهای خونی تحت تأثیر ایمن سازی با واکسن قرار نگرفتند.
تجویز واکسن دوگانه در ماهی قزل آلای رنگین کمان علاوه بر ایجاد محافظت مناسب در برابر بیماری، به نحو مؤثری باعث ایجاد پاسخ ایمنی گردیده که قابل رقابت با هریک از واکسنها به تنهایی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of bivalent vaccine, streptococcus / yersinios on some of the blood and Immunologic factors in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Alishahi 2
  • mohsen mohammadpour 3
  • mohammad meysam salahi ardakani 3
2 Department of Clinical sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz- Iran
3 Shahid Motahary Cold water Fishes Genetic and breeding Research Cente, iran
چکیده [English]

Streptococcosis and Yersiniosis are important diseases for the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in our country. The aim of this study was to compare the efficacy of divalent vaccine (Streptococcus iniae and Yersinia rockeri) in the immune responses contains, serum lysozyme rate, complement activation, bactericidal, respiratory burst (NBT), total protein, albumin, globulin and some hematological indices contains, RBC and WBC count, hematocrit and haemoglobin in rainbow trout.
In this study three hundred rainbow trout fingerlings (25±2g) were randomly divided into four equal groups in triplicates. Treatments contains Streptococcosis vaccine, Yersiniosis vaccine, bivalent vaccine and control group. Fish in vaccinated treatment intraperitonealy injected with 100 microliter vaccine on the first day. The control group was injected with sterile PBS, identical to vaccinated group. Blood samples were collected from vaccinated and non-vaccinated groups at days 0, 30, and 60 of study. The results demonstrated that lysozyme rate in bivalent vaccine were significantly higher at day 60 post-immunization compared to the control group (p<0.05). A significant increase was observed in the complement activation in bivalent vaccine at day 30 and 60 post-vaccination compared to the other groups(p<0.05). Also this results demonstrated that number of WBC in vaccinated groups were higher than control treatment.
Generally, it can be concluded that the administration of bivalent Streptococosis/Yersiniosis vaccine provided appropriate protection against disease and effectively induced the immune response against these two diseases which is comparable to either of the vaccines separately. Therefore, investigation of the efficiency of the bivalent vaccine at commercial level is highly warranted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bivalent vaccine
  • Streptococosis
  • Yersiniosis
  • Blood and immune indices