اثر تغذیه نشاسته و پروتکسین بر میزان مصرف غذا، اندازه و تلفات جمعیت زنبورهای عسل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده مشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

3 گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

4 گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

10.22034/aej.2021.268546.2449

چکیده

این پژوهش جهت بررسی اثر تغذیه سطوح مختلف نشاسته و پروبیوتیک پروتکسین بر میزان مصرف غذا، اندازه و تلفات جمعیت زنبورهای عسل در شرایط طبیعی و آزمایشگاهی انجام شد. به این منظور در آزمایش اول تعداد 36 کندو به طور تصادفی در شش گروه یکسان قرار گرفته و یکی از جیره‌های آزمایشی زیر را دریافت کردند. گروه اول (C) فقط جیره پایه (شربت شکر)، گروه دوم جیره پایه حاوی یک گرم بر لیتر پروتکسین (P)، گروه سوم جیره پایه حاوی 10% نشاسته (S10)، گروه چهارم جیره پایه حاوی 20% نشاسته (S20)، گروه پنجم جیره پایه حاوی 10% نشاسته و یک گرم بر لیتر پروتکسین (S10P) و گروه ششم جیره پایه حاوی 20% نشاسته و یک گرم بر لیتر پروتکسین (S20P) دریافت کردند.همچنین در آزمایش دوم میزان مصرف شربت شکر، خمیر قندی و میزان تلفات زنبورها در طول دوره نگهداری در قفس اندازه‌گیری شد. نتایج آزمایش اول نشان داد که گروه دریافت کننده 20 درصد نشاسته به همراه یک گرم پروتکسین در لیتر بیشترین میزان مصرف غذا و تخم‌ریزی را نسبت به سایر گروه‌های تیماری داشته است (P≤0.05). همچنین مصرف غذا در تیماهای S20Pو S10P نسبت به تیمارهای S20 و S10 از نظر آماری تفاوت معنی‌داری داشته است (P≤0.05). این در حالی است که مصرف تجمعی شربت شکردر طول دوره، در گروه‌های S10P و S20P نسبت به گروه شاهد بیشتر بود. همچنین تلفات زنبورها در هفته سوم و تلفات تجمعی (مجموع تلفات هفته اول تا سوم) در گروه S20P کمترین میزان بوده و با گروه S20 تفاوت معنی‌دار ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of starch and Protexin feeding on honey bees feed consumption, population and mortality

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Vakili 1
  • Mohammad Chamani 2
  • gholamali Nehzati 3
  • Ali Asghar Sadeghi 4
1 Department of animal science, University college of agriculture and natural resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, IR Iran.
3 Department of animal science, University college of agriculture and natural resources, University of Tehran, Karaj, Iran
4 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, IR Iran
چکیده [English]

This study was aimed to investigate whether bee colonies can use the starch and how the Protexin can influence the feed consumption, hive population, and mortality at farm and cage conditions. For this purpose, 36 hives were randomly allocated into six different groups and fed with one of the experimental treatments as the first experiment. The control group has only received sugar syrup, In the second experiment, the newly emerged bees were kept in a cage and incubated for 21 days. After hatching they were also fed with the above-mentioned experimental treatments. At the end of both experiments, feed intake hive adult and larvae populations were evaluated before and after overwintering. In the 2nd experiment the consumption of sugar syrup, sugar paste, and the rate of bee losses during the cage storage period. The results of the 1st experiment showed that the group S20P1 has higher egg production and feed intake when compared to the other groups (P≤0.05). Moreover, the feed intake of S20P and S10P was statistically higher than S20 and S10 respectively (P≤0.05). based on the results of this study, Based on the results of the second experiment, the sugar syrup consumption in the first and second weeks was not statistically significant. Cumulative consumption of sugar syrup was higher in S10P and S20P groups than in the control group. Honey bee losses in the third week and cumulative mortality were the lowest in the S20P group compared to the S20 group (P≤0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beehive
  • Protexin
  • corn starch