مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گونه تشی (Hystrix indica) در پارک ملی خجیر با استفاده از روش حداکثر آنتروپی (MaxEnt)

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران - دانشکده محیط زیست

2 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

3 دانشیار گروه شیلات و محیط زیست ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران .کرج

10.22034/aej.2021.266960.2448

چکیده

آگاهی از عوامل موثر بر مطلوبیت زیستگاه گونه‌ها و محدوده پراکنش زیستگاههای مطلوب اهمیت اساسی در بر‌نامه‌ریزی به منظور مدیریت و حفاظت پویا و پایدار گونه‌ها و نتیجتا حفظ توازن در روابط اکولوژیکی زیستگاه دارد. با توجه به عدم بررسی و پژوهشهای میدانی در مورد وضعیت‌بوم شناسی گونه تشی و خصوصیات منحصربه فرد در وجوه ریخت‌شناسی، رفتار‌شناسی و نیز طیف تاثیرات گونه، بر پایداری وضعیت‌بوم‌شناختی زیستگاههای کشور، تحقیق حاضر با هدف مدلسازی مطلوبیت زیستگاه تشی، بزرگترین گونه جونده کشور در‌بازه زمانی مهر‌ماه سال 1396 تا دی‌ماه 1397 و طی 30 نوبت پایش دقیق میدانی در پارک ملی‌خجیر، جهت تعیین مهمترین متغیرهای زیستگاهی موثر بر حضور گونه انجام شد. در این پژوهش تعداد ۱۳۰ نقطه حضور مبنی بر نمایه‌های مستقیم و غیر‌مستقیم حاصل از فعالیت گونه با استفاده از دستگاه GPS، ثبت گردید. از روش حداکثر آنتروپی MaxEnt برای مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گونه تشی استفاده شد. براساس نتایج، مقدار AUC معادل 9/0 به دست آمد که بیانگراعتبار بالای مدل است. نتایج نشان داد که به ترتیب تیپ پوشش‌گیاهی، جهت جغرافیایی، ارتفاع، شیب و فاصله از جاده بیشترین تاثیر را بر حضور‌ و فعالیت گونه داراست. نتایج بدست آمده می تواند ابزاری مناسب جهت شناسایی عوامل موثر بر حضور گونه و مدیریت صحیح تشی در منطقه مورد مطالعه و سایر زیستگاه های این گونه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Habitat Suitability Modeling for Porcupine (Hystrix indica) by Maximum Entropy Model (MaxEnt) in Khojir national park, Iran

نویسندگان [English]

  • amir memarzadeh kiani 1
  • Jalil Imani Harsini 2
  • mahmud karami 3
1 University Of Tehran - Environment College
3 Professor ,Faculty of Natural Re sources . Tehran University . Karaj , Iran
چکیده [English]

Awareness of the factors affecting the habitat desirability of species and also the distribution of desirable habitats are essential issues in planning for dynamic and sustainable management and conservation of species which consequently might lead to balance in ecological relationships of habitat. Regarding the lack of field research on the ecological status of the Porcupine (Hystrix indica) and its unique characteristics in morphological, behavioral and its effects on the sustainability of the ecological status of the country's habitats, in this research we are trying to model the habitat of this species as the largest rodent species in the country from October 2017 to December 2018, during 30 rounds of accurate field monitoring in Khojir National Park to determine the most important habitat variables affecting species distribution. In this study, 130 points of presence were recorded by GPS based on direct and indirect indices obtained from species activity. MaxEnt method was used to model the habitat suitability of Hystrix indica. The AUC value was 0.9, which indicates a good accuracy of Maximum entropy's model. The results showed that the type of vegetation, geographical direction, altitude, slope and distance from the road have the greatest impact on the presence and activity of the species, respectively. The results of this research can be used as an efficient tool to identify the factors affecting the presence of the species and also help to the proper management of Porcupine in the study area and other habitats of this species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Habitat suitability
  • Porcupine
  • Khojir National Park
  • Maximum Entropy
  • Iran