مطالعه فون حلزون های اکوسیستم زراعی و باغی در غرب استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-ایران.

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-ایران

3 گروه پاتوبیولوژی، بخش انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

10.22034/aej.2021.266635.2447

چکیده

حلزون‌ها یکی از انواع شکم پایان هستند و از آفات مهم باغ ‌ها و زمین‌های زراعی محسوب می‌شوندکه سالانه خسارت های زیادی را به کشاورزان وارد می کنند. هدف از این مطالعه شناسایی انواع حلزون‌های زراعی و باغی غرب استان گیلان و بررسی پراکنش گونه‌ای آن‌ها بود. نمونه برداری حلزون ها از 32 ایستگاه در 8 منطقه از غرب استان گیلان انجام شد. شناسایی حلزون‌ها براساس خصوصیات مورفومتریک با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر توسط استریومیکروسکوپ انجام گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه از مجموع 1161نمونه جمع آوری شده 13گونه حلزون از 5 خانواده شناسایی شدند که 6 گونه حلزون خاکزی atrolabiata Caucasotachea ،Xeropicta derbentina، Helicella candeharica، Helicella krynickii از خانواده‌ی Helicidae و گونه‌ی Goniodiscus rotundatus از خانواده‌ی Discidae و گونه‌ی Pomatias rivular از خانواده‌ی Pomatiidae و 7 گونه حلزون آبزی Planorbis planorbis،Planorbis intermixtus، Planorbis carinatus از خانواده‌ی Planorbidae و Pseudonapeus latilabris، Subzebrinus sp.، Luchuena sp.، Jaminia isseliana از خانواده‌ی Enidae شناسایی شدند. گونه‌ی Caucasotachea atrolabiata با بیشترین فراوانی (60%) گزارش شد این گونه خسارت های فراوانی به درختان مرکبات در شمال کشور وارد می کند. در پوشش های متنوع گیاهی استان گیلان، به علت شرایط مناسب جوی، ذخایر باارزش جانوری موجود یافت می شود که در این میان تعداد و تنوع گونه های مختلف حلزون قابل توجه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Faunistic Study of Snails of farm and Garden Ecosystem in West Gilan Province

نویسندگان [English]

  • Seyedeh-Saeedeh Qasemi 1
  • Masoumeh Mahdavi-Ourtakand 2
  • Mohammad Yakhchali 3
1 Department of Biology, School of Biological Sciences, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
2 Department of Biology, School of Biological Sciences, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
3 Department of P Professor Thobiology, Parasitology Division, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Snails are a subcategory of Gastropods and are important pests of orchards and fields that cause a lot of damage to farmers annually. The aim of this study was to identify the types of farm and garden snails in the west of Gilan province and to investigate the distribution of their species. Snails were sampled from 32 stations in 8 areas of western Gilan province. Snails were identified based on morphometric characteristics using valid identification keys by stereomicroscope. Based on the results obtained in this study, from a total of 1161 snails were collected from 13 species from five families, 6 species of terrestrial snails including Caucasotachea atrolabiata, Xeropicta derbentina, Helicella candeharica, Helicella krynickii in Family Helicidae, Goniodiscus rotundatus in Family Discidae, Pomatias rivular in Family Pomatidae, and 7 species aquatic snails including Planorbis planorbis, Planorbis intermixtus, Planorbis carinatus in Family Planorbidae, Pseudonapeus latilabris, Subzebrinus sp., Luchuena sp., Jaminia isseliana in Family Enidae were identified. C. atrolabiata was reported with the highest frequency (60%), This species causes a lot of damage to citrus trees in the north of the country. In the diverse vegetation of Gilan province, due to suitable climatic conditions, valuable animal reserves are found, among which the number and variety of different species of snails is significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Snails
  • Ecosystem
  • Gilan. Iran