شاخصهای زیست سنجی گوسفند زل مازندران به عنوان یک نژاد منحصر به فرد در کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، ایستگاه ملی گاودشت

10.22034/aej.2021.266519.2446

چکیده

مطالعه حاضر با هدف ثبت و معرفی شاخص‌های زیست‌سنجی گوسفند نژاد زل، بر روی تعدادی از گله‌های دامداران ساکن در روستاهای اطراف شهرستان‌های استان مازندران انجام شد. رکوردبرداری از وزن زنده، زیست سنجی بدن، تولید و ترکیبات شیر و پشم، در طول یکسال به طور تصادفی از 200 رأس گوسفند ماده و 20 رأس قوچ صورت گرفت. براساس نتایج به دست آمده از زیست سنجی بدن 200 رأس میش‌، وزن زنده میش 78/4±8/33 کیلوگرم، اندازه دور سینه 01/7 ± 6/82 سانتی‌متر، طول بدن 76/3± 4/41 سانتی-متر، ارتفاع بدن 69/4± 8/63 سانتی‌متر و طول دم 02/4 ± 5/24 سانتی‌متر بود. مقدار تولید شیر روزانه 170 ±700 گرم با ترکیبات چربی 56/1± 3/4، پروتئین 59/0 ± 9/4 و لاکتوز 49/0± 7/4 درصد بود. مقدار تولید پشم سالانه یک رأس میش30/0 ± 1700 گرم، با طول دسته پشم 33/2± 10 سانتی‌متر، قطر 68/2 ± 7/34 میکرون و راندمان 78/5 ± 2/64 درصد تعیین شد. میانگین وزن تولد بره‌های نر و ماده 4/0± 9/2 کیلوگرم، وزن شیرگیری بره‌ها 4/3± 1/13 کیلوگرم و افزایش وزن روزانه بره‌ها از تولد تا شیرگیری34± 130 گرم بود. میانگین وزن زنده، دورسینه، طول بدن، ارتفاع از جدوگاه و طول دم در قوچ‌ها به ترتیب 5/65 کیلوگرم، 9/87، 5/50، 4/65 و 22 سانتیمتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The biometrics of Mazandaran Zel sheep as unique sheep breed of Iran

نویسندگان [English]

  • nader papi 1
  • seyyed javad Alimohamadi 2
1 Animal Science Research Institute of Iran, Karaj
2 Animal science research institute
چکیده [English]

This study was conducted to register and introduce the biometric indicators of the Zel sheep on some flock of stockbreeder who were inhabit Mazandaran villages. The live weight, body biometric, milk and its composition, and fleece of 200 ewes and 20 rams was recorded during one year randomly. Based on results of ewe biometric traits, these values were recorded; live weight 33.8±4.78 kg, chest circumference 82.6±7.01 cm, body length 41.4±3.76 cm, body height 63.8±4.69 cm, and tail 24.5±4.02 cm. the values of milk daily quantity, fat, protein, and lactose were 700±170.3, 4.3±1.56, 4.9±0.59, and 4.7±0.49 respectively. The recorded traits of ewe fleece weight, staple, diameter and efficiency were; 1700±0.30 gr, 10±2.33 cm, 34.7±2.68 mic, and 64.2±5.78 percent. The lambs birth weight, weaning weight, and daily gain weight to weaning for male and female mean, were 2.9 kg, 13.100 kg, and 130 gr respectively. The live weight, chest circumference, body length, body height, and tail length of Rams were 6505 kg, 88, 50.5, 65.4 and 22 cm respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • body height
  • Mazandaran Province
  • biometric
  • Zel sheep