آنالیز جمعیت ماهی حلوا سفید Pampus argenteus (Euphrasen, 1788)، با استفاده از داده‌های صید در آب‌های استان هرمزگان (جزیره قشم)

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

1 گروه شیلات دانشکده علوم و فنون/دانشگاه هرمزگان

2 استاد گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان

3 دانشیار گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان

4 استادیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

5 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREO)، بندرعباس، ایران.

10.22034/aej.2021.265795.2445

چکیده

این مطالعه با هدف آنالیز جمعیت ماهی حلوا سفید با استفاده از داده‌های صید، در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان انجام شد. نمونه-برداری با استفاده از تور ترال، تور گوشگیر و مشتا به مدت 12 ماه، از فرودین ماه تا اسفند ماه سال 1397 انجام شد. تعداد 955 نمونه مورد بررسی‌های ظاهری قرار گرفت و 565 عدد ماهی شکافته شد. به منظور محاسبه پارامترهای مورد نیاز در مدل آنالیز کاهشی ذخایر، بررسی-های جنسی، تولید مثلی، رشد و مرگ و میر این گونه مورد مطالعه قرار گرفت. برای بررسی روند تغییرات جمعیتی، ابتدا روش آنالیز کاهشی ذخایر به صورت قطعی انجام شد. از آن جایی که به نتایج حاصل از مدل قطعی شبیه‌سازی نمی‌توان اعتماد زیادی نمود؛ مدل غیر قطعی شبیه-سازی توسط شبیه‌سازی‌های Monte Carlo انجام شد. برای بررسی روابط رکویتمنت- ذخیره از معادله ریکر استفاده شد. نتایج آنالیز SRA نشان داد که با ادامه‌ روند افزایش تلاش صیادی و عدم اتخاذ سیاست‌های تعدیل کننده و عدم جلوگیری از صید غیر مجاز، روند ذخیره این گونه‌ ارزشمند کاهشی خواهد بود و در سال 1450به کمترین میزان ممکن (148 تن) خواهد رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Population analysis of Silver pomfret, Pampus argenteus (Euphrasen, 1788), using catch data in Hormozgan Provinc (Qeshm Island waters)

نویسندگان [English]

  • Ali nekuru 1
  • Ehsan Kamrani 2
  • Mohsen Safaie 3
  • Hadi Raeisi 4
  • Mohammad Momeni 5
1 department of fishery/university of hormozgan
2 Prof., Dept. of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, University of Hormozgan
3 Associate prof. Dept. of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, University of Hormozgan
4 Assistant prof. Dept. of Fisheries, Faculty of Agriculture & Natural Resources, Gonbad Kavous University
5 Persian Gulf and Oman Sea Ecological research center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to analyze the population of Silver pomfret, using fishing data in the Persian Gulf and Oman Sea waters. Sampling was done using trawl net, gill net and set net (Moshta) for 12 months, from April to March 2019. A total of 955 specimens were examined and 565 fish were split. In order to calculate the required parameters in the model, sex studies, reproduction, growth and mortality of this species were studied. In order to analyze the population of silver pomfret, first the definitive analysis method was performed. Uncertain model simulation was performed by Monte Carlo simulations because the results of the definitive simulation model cannot be relied upon much. The Ricker equation was used to investigate the requitment- stock relationship. Stock Reduction Analysis (SRA) was utilized to determine the catch trend and stock biomass of silver pomfret in the future. SRA analysis revealed that if the present increasing trend of fishing effort continues, if adjusting strategies is not taken and if unauthorized fishing is not forbidden, the stocks of this valuable species would be reducing and It will reach the lowest level (148 t) in 2071.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pampus argenteus
  • Population analysis
  • Persian Gulf and Oman Sea