بررسی افزودن سطوح مختلف باکتری( لاکتوباسیلوس پلانتاروم) به هنگام تهیه سیلاژ علوفه نی و مقایسه آن با سیلاژ ذرت

نوع مقاله : تغذیه

نویسنده

بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، استان خوزستان، دزفول، ایران

10.22034/aej.2021.264667.2435

چکیده

جهت بررسی اثر افزودن سطوح مختلف باکتری لاکتوباسیلوس به علوفه نی سیلو‌شده و مقایسه آن با سیلاژذرت، آزمایشی در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با 8 تیمار و 4 تکرار انجام شد. تیمارها شامل سیلاژ علوفه نی بدون افزودن باکتری، سیلاژ نی با افزودن باکتری در سطح توصیه شده ( 5/2 میلی‌گرم در کیلوگرم بر اساس ماده خشک) و تیمارهای بعدی به ترتیب سیلاژ نی با افزودن مقادیر 25، 50، 75 و 100 درصد بالاتر از مقادیر توصیه شده و همچنین سیلاژ ذرت بدون افزودن باکتری و سیلاژذرت با افزودن باکتری در سطح توصیه شده بودند. سیلاژهای ‌نی عمل´آوری شده و سیلاژ ذرت بصورت آزمایشگاهی و درون ظرف‌های پلاستیکی دو لیتری تهیه شدند. در پایان مدت سیلو کردن و نمونه‌گیری از سیلاژها، اندازه‌گیریpH، ماده‌خشک، پروتیین‌خام، قابلیت‌هضم آزمایشگاهی و اسیدهای چرب فرار نمونه‎ها انجام شد. نتایج آزمایش نشان دادکه افزودن سطوح مختلف باکتری لاکتوباسیلوس جهت تلقیح سیلاژ علوفه‌نی، روی مقدار pH، خاکستر و قابلیت هضم اثرات معنی‌دار داشته (05/0P<)، ولی اثرات آن روی پروتیین خام و اسیدهای چرب فرار سیلاژ نی معنی‌دار نبود. همچنین تلقیح باکتریایی اثرات معنی‌دار روی pH و مقادیر پروتیین خام، قابلیت هضم، اسید پروپیونیک و اسید بوتیریک سیلاژ علوفه ذرت نداشت ولی اثرات آن روی مقدار خاکستر و اسید استیک معنی‌دار بود. در مجموع با توجه به نتایج آزمایش و اثراتی که تلقیح میکروبی روی مقادیر قابلیت هضم، pH و اسیدهای چرب فرار داشته است به نظر می‌رسد تلقیح باکتریایی به مقدار 75 درصد بالاتر از سطح استاندارد به علوفه‌نی سیلوشده قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Envestigation of addiing different levels of bacterial inoculant (Lactobacillus plantarum) when preparing common reed silage and comparing it with corn silage

چکیده [English]

This study was conducted to investigat the effect of different levels of addition of lactobacillus plantarum inoculant of common reed silage and also to compare this silage with corn silage in a compeletly randomized design with 8 treatments and 4 replication. Treatments included of common reed silage without inoculation, common reed silage with bacterial inoculation (2.5 mg/kg DM) and other treatments were inoculants silages with addition bacteria in 25, 50, 75 and 100 percent above of commercial amount, respectively and corn silage with or without bacterial inoculation (2.5 and 0 mg/kg DM). Inoculated common reed silage and corn silage were ensiled in laboratory silos (2-L- plastic jars). At the end of ensilage duration and sampeling of silge, laboratory analysis included pH, DM, CP, IVDMD, IVOMD and VFA's of silages were down. Results of this experiment indicated that inoculants of common reed silage with different levels of lactobacillus bacteria had significant effect on pH, ash and In vitro digestibility (p<0.05) but did not influence CP and VFA's (p>0.05). Inoculation of corn silage did not influence pH, CP, In vitro digestibility, propionic acid and butyric acid (p>0.05) but it had significant effect on ash and acetic acid of silages (p<0.05). According to results of experiment and considering studied factors and the inoculation influences on In vitro digestibility, pH and VFA's, it seems that bacterial inoculation of common reed silage with 75 percent above of standard level had the best results and this addition level is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insiling
  • Bacterial Inoculant
  • Common reed silage
  • Corn silage