بررسی گروه های هم سن و الگوی بازسازی شیلاتی فانوس ماهی Benthosema pterotum (Alcock,1890) در آبهای دریای عمان

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

1 سازمان شیلات ایران

2 استاد تمام

3 عضو هیئت علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

4 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

5 معاون دفتر امورصید و صیادی سازمان شیلات ایران

10.22034/aej.2021.262870.2432

چکیده

فانوس ماهیان یکی از مهمترین خانواده های ماهیان مزوپلاژیک در آبهای جهان محسوب میگردند. فانوس ماهی Benthosema pterotum گونه غالب فانوس ماهیان در آبهای دریای عمان است. مدیریت ذخایر ماهیان مستلزم آگاهی از بازسازی شیلاتی و گروه های هم سن است . در این پژوهش به منظور بررسی گروه های هم سن و الگوی بازسازی شیلاتی فانوس ماهی مجموعاً 2894 قطعه فانوس ماهی از صیدگاه فانوس ماهیان از فروردین تا اسفند 1398 مورد ارزیابی قرار گرفت. محدوده طول کل نمونه ها 21 تا 60 میلیمتر با میانگین 4/39 میلیمتر ثبت شد. میانگین طول کل ماهیان صید شده در فصول و ماه های متفاوت اختلاف معنی دار نشان داد. جداسازی گروه های هم سن با استفاده از روش باتاچاریا و الگوی بازسازی شیلاتی با استفاده از نرم افزار FiSAT II انجام شد. تعداد گروههای هم سن در طول دوره بررسی از یک تا سه گروه تعیین گردید. الگوی بازسازی شیلاتی در طول سال صرفاً یک اوج نشان داد و بیشترین توان نسبی الگوی بازسازی شیلاتی در اردیبهشت ، خرداد و تیرماه با 93/12 ، 12 و 22/15 درصد محاسبه گردید . در دوره های 4 ماهه منتهی به آذرماه جمعیت این ماهیان شاهد حضور یک گروه هم سن جدید بود. این نتایج نشان میدهد که بیشینه بیوماس در اواخر بهار تا تابستان به دست خواهد آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on cohorts and recruitment pattern of Skinnycheek Lanternfish Benthosema pterotum (Alcock,1890) in the waters of Oman Sea

نویسندگان [English]

  • sasan sadeghi mazidi 1
  • Ehsan Kamrani 2
  • Ali Salarpouri 3
  • Mohammad Momeni 4
  • Reza Abbaspour Naderi 5
1 سازمان شیلات ایران
2 دانشگاه هرمزگان
3 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
4 کارشناس ارزیابی ذخایر آبزیان
5 Deputy Director-General,Dep of Capture Fisheries
چکیده [English]

Myctophids are the most important families of mesopelagic fishes in the world s waters. Benthosema pterotum lantern fish is dominant species in the Oman Sea. Stocks management requires to knowing recruitment and cohorts of fish populations. In this study to identification cohorts and recruitments patterns of lantern fish in totally 2894 samples from April 2019 to March 2020 were analyzed. Total lengths ranged 21-60mm with average 39/4 mm. average total lengths shown significant difference in seasons and various months. Cohorts separation done by batacharia method and recruitment patterns were done by FiSAT II software. The numbers of cohorts in this survey were determined 1-3 age groups. Recruitment pattern had just one peak and maximum recruitments relative power have seen in May, June and July with 12.93%, 12%, and 15/22% respectively. Each 4 months tend to December a new cohort added in the population of this fishes. These results were showed that the maximum biomass will appear at late spring and summer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benthosemapterotum
  • Recruitment
  • cohorts
  • Oman Sea
  • Skinnycheek Lanternfish