برآورد تعداد خیار دریایی (leucospilota (Holothuria در آب های شمالی دریای عمان (استان سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور(چابهار)

2 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران

3 کارشناس بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان /مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور،

4 کارشناس بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر / موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

10.22034/aej.2021.262524.2431

چکیده

این مطالعه براساس تعیین شش ایستگاه در سواحل شرقی استان شامل پسابندر ، بریس ، دشت بریس ، کچو، علی آبادی ، رمین بصورت فصل قبل مونسون و فصل بعد مونسون طراحی شده است. طی مراحل مختلف نمونه برداری با حضور در منطقه نمونه برداری تعداد 201 خیار دریایی لکو اسپلتا بوسیله غواص صید و مورد زیست سنجی قرار گرفته و داده های طول کل و وزن کل اندازه گیری و ثبت شده است. برای طول کل اندازه گیری شده دامنه طولی بین 6-43 سانتی متر و میانگین 6±23 سانتی متر (شکل 2) و وزن کل اندازه گیری شده بین 22-788 گرم و میانگین 284±164 گرم بوده است. رابطه طول- وزن کل خیار های دریایی گونه لکواسپیلتا (72/0=R2، 201=N) 1.73 L-1.059 =W نتیجه شد. میزان b رابطه طول و وزن نشانه دهنده رشد آلومتریک (ناهمسان) آنهااست. تعداد کل خیار دریایی بین ایستگاه ها مختلف، تفاوت معنی دار بود (P<0.05). مقدار بیشتر گونه لکو اسپیلتا به اعماق بالاتر تمایل داشتند ولی بین اعماق 5 متر و 10 متر تفاوت معنی دار نبود (P>0.05). تعداد کل خیار دریایی و تعداد خیار دریایی گونه لکو اسپیلتا در فصل قبل مونسون و بعد مونسون، تفاوت معنی دار نبود (P>0.05). در این مطالعه دامنه تعداد برآورد شده جمعیت های خیار دریایی زیر 10 متر در شرق استان سیستان و بلوچستان 48/1- 22/2 میلیون عدد در تغییر بوده و بیش از 70 درصد تعداد کل جمعیت های خیار دریایی در شرق استان مربوط به گونه هلوتریا لکو اسپیلتا بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of sea cucumbers number of Holothuria Leucospilota (Brandt, 1835) in the northern waters of the Oman Sea (Sistan and Baluchestan Province)

نویسندگان [English]

  • seyed ahmad reza hashemi 1
  • Seyed Aminollah Taghavimotlagh 2
  • Teymour Amini Rad 3
  • Mastooreh Doustdar 4
1 Offshore Fisheries Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Chabahar, Iran., E-mail: [email protected], +989177055568.
2 Iranian Fisheries Science Research Institute
3 Offshore Fisheries Research Center
4 Iranian Fisheries Science Research Institute
چکیده [English]

This study is based on determining six stations in the eastern coasts of the province including Pasabander, Breis, Breis plain, Kachoo, Aliabady, Ramin at the per monsoon and the Post monsoon seasons. During different sampling stages, 201 Holothuria leucospilota (Brandt, 1835) sea cucumbers were caught by a diver in the sampling area, and total length and total weight data were measured and recorded. Range of the total length was between 6-43 cm and the average 23±6 cm and the total weight was between 228-788 g and the average 284±164 g. Length-weight relationship of total H. leucospilota species were W= 18.09 L ^ 1.73 (R2 = 0.72, N = 201) and the value of b Length-weight relationship indicating their allometric growth. The sea cucumbers total number was significantly between different stations (P<0.05). Most H. leucospilota species tended to higher depths but there was no significant difference between 5 m and 10 m depths (P>0.05). There was no significant difference between the total number of sea cucumbers at the per monsoon and the Post monsoon seasons (P>0.05). In this study, the range of sea cucumber number under 10 meters in the east of Sistan and Baluchestan province estimated from 2.22 to 1.48 million and more than 70% of the total number of sea cucumber populations in the east of the province belonged to H. leucospilota species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sea cucumber
  • Allometric growth
  • Holothuria leucospilota