شناسایی مورفولوژیک، مولکولی و بررسی روابط فیلوژنی ستاره های دریایی ردۀ Asteroidea غالب جزایر شمالی خلیج فارس با استفاده ازقطعه ژن Mt 16S rRNA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دریایی، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه علوم دریایی، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی

10.22034/aej.2021.261963.2430

چکیده

Asteroid ها به عنوان یکی از رده های شاخه ی خارپوستان دارای 1900 گونه ی زنده هستند. تعداد 30 نمونه ستاره ی دریایی جهت انجام شناسایی مورفولوژیک، آنالیز مولکولی و فیلوژنی از جزایر شمالی خلیج فارس جمع آوری شد.نمونه ها ابتدا با استفاده از ویژگیهای مورفولوژیک شناسایی شدند و پس از استخراج DNA با روش CTAB و Chelex 5% و تکثیر ژن هدف 16S rRNA ، شناسایی مولکولی انجام گرفت. روابط فیلوژنی رده ی Asteroidea با استفاده از سه روش maximum likelihood، maximum parsimony و Bayesian آنالیز شد. نتایج بدست آمده از شناسایی مورفولوژیک و مولکولی، 6 گونه asteroid که به 5 جنس و 2 خانواده تعلق دارند را نشان داد که شامل: Luidia hardwicki، Astropecten indicus، Aquilonastra watersi، Aquilonastra iranica، Linckia laevigata و Pentaceraster mammillatus می باشند. توالی های گونه های Luidia hardwicki و Astropecten indicus با توالی های هم گونه شان در بانک ژن در شاخه های جدا قرار می گیرند. توالی های 16S rRNA گونه های Aquilonastra watersi و Pentaceraster mammillatus برای اولین بار در بانک ژن گزارش می شوند و به ترتیب در گروه های خواهری با Aquilonastra yairi و Pentaceraster cumingi قرار می گیرند. از آنجایی که گونه ی Linckia laevigata با الگوی رنگی نارنجی و لکه های سبز براساس آنالیزهای مولکولی شناسایی گردید، این تکنیک می تواند در کنار مشاهدات مورفولوژیک نتایج کاملتری ارائه کند. رده بندی Asteroidea ها در سطح جنس و خانواده نشان داد درخت فیلوژنی قطعه ی 16S rRNA براساس روش Bayesian با نتایج فیلوژنتیک پیشین منطبق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological identification and phylogenetic analysis of Asteroidea (Echinodermata) in the northern coast of the Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Pargol Ghavam Mostafavi 1
  • Behjat Adeli 1
  • Seyed Mohammad Reza Fatemi 2
1 Department of Marine Sciences, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University. Tehran/Iran
2 Department of Marine Sciences,, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University. Tehran/Iran
چکیده [English]

Asteroidae, or starfish, have about 1900 extant species as one of the classes of phylum Echinodermata. Thirty specimens of starfishes were collected from the northern islands of the Persian Gulf for morphological identification, molecular analysis and phylogeny. The first starfish samples were distinguished morphologically then they were identified after DNA extraction by CTAB and Chelex 5% and its amplification based on 16S rRNA gene in molecular analysis. The phylogenetic relationships of asteroids were analyzed using maximum likelihood, maximum parsimony and Bayesian methods. The morphological and molecular identifications displayed 6 species of Luidia hardwicki, Astropecten indicus, Aquilonastra watersi, Aquilonastra iranica, Linckia laevigata and Pentaceraster mammillatus belonging to 5 genera and 2 families. Our results showed Luidia hardwicki and Astropecten indicus species were grouped with sequences of the same species from GenBank in separate clades. As Aquilonastra watersi and Pentaceraster mammillatus in 16S rRNA gene are reported for the first time so their sequences were placed in sister groups with Aquilonastra yairi and Pentaceraster cumingi, respectively.
Since the species of Linckia laevigata species (orange-green morph) have been identified based on molecular analysis, this technique along with morphological studies can provide more complete results for Asteroids. The results of Asteroidae classifications at the genus and family levels indicated phylogenetic tree of mt 16S rRNA gene based on Bayesian method is consistent with previous phylogenetic results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asteroidae
  • mt 16S rRNA
  • Persian Gulf
  • Phylogeny