بررسی اثر ضدانگلی عصاره حنا Lawsonia inermis، مرزهSatureja khuzestanica و هندوانه ابوجهل Citrullus colocynthis بر ایکتیوفتریوس مولتی فیلیس عامل بیماری لکه سفید در ماهی

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران

3 دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران

10.22034/aej.2021.261673.2427

چکیده

در این تحقیق اثر سه عصاره گیاهی حنا Lawsonia inermis، مرزهSatureja khuzestanica و هندوانه ابوجهل Citrullus colocynthis بر مرحله ترونت و تومونت انگل تک یاخته‌ای ایکتیوفتریوس مولتی فیلیس ارزیابی گردید. بدین منظور ابتدا عصاره هیدروالکلی عصاره‌های تهیه گردید، سپس ترونت و تومونت انگل ایکتیوفتریوس از ماهی قزل آلای شدیدا مبتلا جداسازی شد. در مرحله بعد هر دو مرحله انگل در مجاورت غلظت‌های افزایشی هر عصاره قرار گرفتند. میزان بقای انگل در هر غلظت، هر سه ساعت یکبار و برای 12 ساعت ثبت گردید و LD50 هر عصاره در این دوره زمانی با استفاده از روش Probit محاسبه گردید. از مالاشیت سبز به عنوان کنترل مثبت استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که LD50 حنا، مرزه و هندوانه ابوجهل بر تومونت به ترتیب برابر 68/4، 32/2، و 21/5 میلی گرم در لیتر بود. در صورتیکه این میزان برای مالاشیت گرین 24/ 0 میلی‌گرم در لیتر بود. LD50 عصاره‌های حنا، مرزه و هندوانه ابوجهل بر ترونت نیز به ترتیب برابر 57/0، 45/0 و 37/2 میلی‌گرم در لیتر و در مورد مالاشیت سبز برابر 121/0 میلی‌گرم در لیتر بود. با توجه به نتایج تحقیق علیرغم اثرات نسبی ضدانگلی عصاره حنا و مرزه بر انگل ایکتیوفتریوس، این اثرات در مقایسه با اثرات مالاشیت‌ ناچیز بوده و امکان جایگزینی مالاشیت با این عصاره‌ها وجود ندارد، هرچند می‌توان با توجه به اثرات ضدایکتیوفتریوسی این عصاره‌ها از آن‌ها به عنوان کمک درمان در کنار درمان‌های شیمیایی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antiparasitic effects of Lawsonia inermis, Satureja khuzestanica and Citrullus colocynthis on fish parasite: Ichthyophthirius multifiliis

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Alishahi 1
  • Saeed Gholami 2
  • Farzaneh Feli 3
1 Department of Clinical sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz- Iran
2 Veterinary faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Veterinary faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

In this study the antiparasatic effect of three herbal extract Lawsonia inermis, Satureja khuzestanica and Citrullus colocynthis on Ichthyophthirius multifiliis were investigated. Firstly the hydro alcoholic extract of plants were prepared according to maceration method. Then theront and tomont stages of parasite isolated from heavily infected rainbow trout and were exposed to serial increasing two fold dilution of each extract. Immobilized (dead) parasites were recorded every 4 hours for 12 hours in each dilution and 12 h LD50 of each extract calculated using probite method. Malachite green used as positive control. Results showed that 12h LD50 of L. inermis, S. khuzestanica and C. colocynthis and Malachite on parasite tomont were 4.68, 2.32 , 5.21 and 0.24 mg/l respectively; meanwhile 12 h LD50 of mentioned extract on theront were 0.57, 0.45, 2.37 and 0.121 respectively. According to results it can be concluded that Although L. inermis, and S. khuzestanica showed mild anti parasitic effects against Ichthyophthirious; these effect were insignificant compare to therapeutics such as malachite green. These extracts can be used as a complementary treatment along with chemical treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ichthyophthirius multifiliis
  • antiparasitic effect
  • Lawsonia inermis
  • Satureja khuzestanica
  • Citrullus colocynthis