گزارشی از مورچه‌های ملکه و نر (Hymenoptera: Formicidae) در بخش‌های شرقی استان اصفهان. ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه زیست جانوری. دانشکده علوم زیستی. دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/aej.2021.265093.2438

چکیده

چکیده
مطالعه‌ی مورچه‌های ملکه و نر (Hymenoptera: Formicidae) ایران در مقایسه با مورچه‌های دنیا بسیار محدود و به صورت پراکنده است. مطالعه‌ی حاضر در راستای تایید حضور و بومی بودن گونه‌ها در ایران به بررسی ایستگاه‌های نواحی شرقی استان اصفهان، در سه فصل بهار، تابستان و پاییز سال‌های 1398 پرداخته است. مطالعه‌ی جامعی در زمینه‌ی مورچه‌های بال‌دار در ایران تا به امروز انجام نگرفته است. در مطالعه‌ی حاضر مجموعا 15 ملکه و 6 مورچه‌ی نر از 18 گونه به روش‌های دستی و تله‌گذاری مورد جمع‌آوری و شناسایی قرار گرفتند. به جز ملکه‌ گونه‌ی Tapinoma karavaievi، مورچه‌های بال‌دار سایر گونه‌های نام برده شده برای اولین بار در ایران شناسایی شدند. تمامی گونه‌ها با استفاده از کلید‌های شناسایی معتبر مورچه‌های بال‌دار مورد شناسایی قرار گرفته‌اند و از گونه‌های بومی ایران معرفی شده‌اند. گونه‌های شناسایی شده عبارت‌اند از:

Camponotus adenensis, Cataglyphis bicolor, Cataglyphis foreli, Cataglyphis niger, Cataglyphis nodus, Formica clara, Plagiolepis pygmaea, Lepisiota dolabella, Crematogaster (Cr.)n.sp., Messor ebeninus, Pheidole cicatricosa, Pheidole fervens, Pheidole pallidula, Tetramorium caespitum, Tetramorium chefketi, Tetramorium impurum, Tapinoma karavaievi, Tapinoma simroti.
کلمات کلیدی: فون، مورچه‌های ملکه، مورچه‌های نر، کلید شناسایی، اصفهان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The report of Queen and male ants (Hymenoptera: Formicidae) from the eastern parts of Isfahan Province. Iran

نویسندگان [English]

  • Sharokh Pashaei Rad 1
  • parto iravani 2
1 Shahid Behshti University
2 Deparment of animal sciences. Faculty of life sciences and biotechnalogy. Shahid beheshti university
چکیده [English]

Keywords: fauna, queen ants, male ants, identification key, Isfahan.

Abstract
The study of Queen and male ants (Hymenoptera: Formicidae) in Iran is very limited and scattered in comparison with the ants of the world. The present study has investigated the stations in eastern part of Isfahan Province during three seasons of spring, summer and autumn of 1398 in order to confirm the presence and nativeness of the species in Iran. So far a comprehensive study on winged ants has not been conducted in Iran. In the present study, a total of 15 Queen and 6 male ants from 18 species have been collected and detected by manual and traping methods. Except for the queen of Tapinoma karavaievi, the winged ants of other species were identified for the first time from Iran. All the species have been identified using valid keys and were introduced as native species of Iran. The identified species are:
Camponotus adenensis, Cataglyphis bicolor, Cataglyphis foreli, Cataglyphis niger, Cataglyphis nodus, Formica clara, Plagiolepis pygmaea, Lepisiota dolabella, Crematogaster (Cr.)n.sp., Messor ebeninus, Pheidole cicatricosa, Pheidole fervens, Pheidole pallidula, Tetramorium caespitum, Tetramorium chefketi, Tetramorium impurum, Tapinoma karavaievi, Tapinoma simroti.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fauna
  • queen ants
  • male ants
  • Identification key
  • Isfahan