مدل‌سازی روند مصرف انرژی و شاخص‌های اقتصادی تولید گوشت مرغ (مطالعه موردی: شهرستان دیواندره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مکانیک بیوسیستم- دانشکده کشاورزی- دانشگاه ایلام

10.22034/aej.2021.274670.2471

چکیده

دانش بررسی مصرف انرژی در عملیات تولیدی، روش مفیدی جهت تعیین مناطق انرژی بر می باشد که با تجزیه و تحلیل میزان انرژی مصرفی در عملیات تولید مشخص می‌شوند. اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با پرورش دهندگان مرغ گوشتی در شهرستان دیواندره انجام شد. مجموع انرژی ورودی برابر 01/250574 مگاژول به ازای هزار قطعه مرغ برآورد گردید. شاخص‌های انرژی شامل نسبت انرژی، بهره‌وری انرژی و انرژی ویژه برای مرغداری به ترتیب 11/0، 1/0 Kg/MJو 48/96 MJ/Kgو کل انرژی ورودی برابر 01/250990 به دست آمد. در این تحقیق کل هزینه تولید 1000عدد مرغ در شهرستان دیواندره در حدود 83/108 میلیون ریال بوده که از این مقدار حدود 25/102 میلیون ریال متعلق به هزینه متغیر تولید و حدود 58/6 میلیون ریال نیز به هزینه ثابت اختصاص داشت. شاخص نسبت فایده به هزینه نیز 19/1 برآورد شد. در نهایت بهره‌وری کل برای گوشت مرغ و کود مرغ به ترتیب برابر 87/23 و 8/14 کیلوگرم بر میلیون ریال محاسبه گردید. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت نهاده‌ها نشان دادکشش نهاده‌های جوجه، سوخت گاز، نیروی انسانی، ذرت، سویا، مواد معدنی، اسید چرب، دی کلسیم فسفات، آب و ضد عفونی به ترتیب با ضرایب 17/0، 35/0، 03/0، 18/0، 2/0، 72/0، 54/0، 11/0و 26/0 مثبت و کوچکتر از یک محاسبه شد. مقدار MP (بهره‌وری نهایی) آن‌ها به ترتیب برابر 3/1، 009/0، 05/9، 07/0، 05/0، 45/9، 35/0، 95/0، 02/0 و 97/25 محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of Energy Consumption Trend and Economic Indicators of Broiler Production (Case Study: Diwandarreh City)

نویسنده [English]

  • amir azizpanah
Department of Biosystem Mechanics, Faculty of Agriculture, Ilam University
چکیده [English]

Abstract
Knowledge of studying energy consumption in production operations is a useful method for determining energy-consuming areas, which are determined by analyzing the amount of energy consumed in production operations. The required information was collected through a questionnaire and face-to-face interviews with broiler breeders in Diwandarreh city. The total input energy was estimated to be 250574.01 MJ for 1000 chickens. Energy indices including energy ratio, energy efficiency and specific energy for poultry farming were 0.11, 0.1 Kg/MJ and 96.48 MJ/Kg, respectively, and the total input energy amounted to 250990.01. In this study, the total production cost of 1000 chickens in Diwandarreh city was about 108.83 million Rials, of which about 102.25 million Rials belonged to the variable cost of production and about 6.58 million Rials belonged to the constant cost. The benefit-to-cost ratio index was also estimated as 1.19. Finally, the total efficiencies for chicken meat and chicken manure were 23.87 and 14.8 kg per million Rials, respectively. The results of input sensitivity analysis showed that the elasticity of chicken inputs, gas fuel, manpower, corn, soybean, minerals, fatty acid, dicalcium phosphate, and disinfection having coefficients of 0.17, 0.35, 0.03, 0.18, 0.2, 0.72, 0.54, and 0.26 were positive and less than one. The amount of MP (final productivity) of these was calculated as 1.3, 0.009, 09.05, 0.07, 0.05, 9.45, 0.35, 0.95, 0.02 and 25.97 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic indicators
  • Energy
  • broiler
  • benefit-to-cost ratio