برآورد تأکید نسبی صفات تولیدی و تولید مثلی در گله گاوهای شیری شرکت دامپروری پارس استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه محقق اردبیلی

10.22034/aej.2021.273001.2464

چکیده

هدف اصلی این پژوهش برآورد تأکید نسبی صفات تولیدی و تولید مثلی در گله گاوهای شیری شرکت دامپروری پارس می‌باشد. این پژوهش با استفاده از مدل زیست اقتصادی و با تعیین ارزش اقتصادی یا میزان رشد ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی و تعیین میزان اهمیت نسبی هریک از این صفات در برنامه‌های اصلاحی سیستم پرورشی گاوهای شیری شرکت دامپروری پارس استان اردبیل انجام گرفت. نخستین گام در گسترش و توسعه اهداف اصلاحی، تعیین ضرایب اقتصادی برای صفاتی می‌باشد که به عنوان هدف اصلاحی در نظر گرفته شده‌اند. ارزش اقتصادی یک صفت بیانگر سهم رشد ژنتیکی یک صفت، در بهبود راندمان اقتصادی سیستم تولید می‌باشد. با هدف مطالعه اثرات تغییر در مقادیر ورودی روی پاسخ مدل، از تست حساسیت استفاده شد. و نیز برای قیاس صفات مختلف تأکید نسبی هر صفت، محاسبه گردید. سود سالانه حاصل از هر رأس گاو مولد در این تحقیق86/195529076 ریال گزارش گردید. صفات را از نظر نوع اثرات بر درآمد‌ها و هزینه‌ها به چند دسته تقسیم بندی شدند. گروهی از صفات در اثر افزایش میانگین خود، درآمد و هزینه واحد تولید و همچنین سود را نسبت به حالت پایه (مقدار اولیه) افزایش می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of relative emphasis on production and reproductive traits in dairy herds of Pars Livestock Company in Ardabil province

نویسندگان [English]

  • reza seyedsharifi 1
  • yousef rahman shokgozar 2
  • Nemat Hedayat Evrigh 1
  • Jamal seifdavati 1
  • Azadeh Boustan 2
1 Dept of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of mohaghegh ardabili
2 university of mohaghegh ardabili
چکیده [English]

The main purpose of this study is to estimate the relative emphasis on production and reproductive traits in dairy herds of Pars Livestock Company. This study was conducted using a bioeconomic model and by determining the economic value or genetic growth rate of production and reproductive traits and determining the relative importance of each of these traits in breeding programs of dairy cattle breeding system of Pars Livestock Company in Ardabil province. The first step in the development of breeding goals is to determine the economic coefficients for the traits that are considered as breeding goals. The economic value of a trait indicates the contribution of the genetic growth of a trait in improving the economic efficiency of the production system. In order to study the effects of change in input values on the model response, sensitivity test was used. Also, for comparing different attributes, the relative emphasis of each attribute was calculated. The annual profit of each productive cattle in this research was reported to be 195529076 Rials. Attributes can be divided into several categories in terms of the type of effects on revenues and expenses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioeconomic model
  • dairy cow
  • Economic value
  • relative emphasis