پروفایل اسیدهای آمینه کبک تغذیه شده با جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس غنی شده با آهن و روی طی فرایند جذب زیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی

10.22034/aej.2021.272740.2463

چکیده

هدف این تحقیق بررسی اثر استفاده از اسپیرولینا پلاتنسیس غنی شده با آهن و روی طی فرایند جذب زیستی و نمونه خام آن در رژیم غذایی کبک بر پروفایل اسید های آمینه و میزان این دو عنصر در عضله کبک می باشد. تعداد 96 نمونه کبک در 8 تیمار دسته بندی و با % و 1% و 4% درصد جلبک غنی شده، خام و شاهد تغذیه شدند. پس از سر زنی و پر کنی شاخص های میزان آهن و روی، پروفایل اسیدهای آمینه، pH، درصد رطوبت، پروتئین، بافت سنجی، رنگ سنجی عضله سنجش شد. نتایج نشان داد که مقدار آهن و روی در تیمار های مختلف تفاوت معنی دار داشتند (P˂0/05). در تیمار تغذیه شده با جلبک غنی شده بیشترین میزان آهن و روی اندازه گیری شد. اسید های آمینه گلوتامیک اسید، گلیسین، سرین، لیزین، ایزولوسین و لوسین بیشترین مقدار را داشتند. ، میزان سختی گوشت در کبک های تغذیه شده با جلبک اسپیرولینا غنی شده با آهن و روی در جیره غذایی 1 و 4 درصد با یکدیگر اختلاف معنادار نداشتند. به طور کلی افزودن عناصر ضروری آهن و روی از طریق فرایند جذب زیستی جلبک در جیره کبک ها اثرات مفیدی در افزایش فاکتورهای کیفی گوشت آن ها داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Amino acids Profile of Quebec fed with Spirulina platensis algae enriched with iron and zinc during bioabsorption process

نویسنده [English]

  • Mozhgan Emtyazjoo
Islamic Azad University
چکیده [English]

This study was performed to investigate the use of Spirulina platensis enriched with iron and zinc during the process of biosorption and its raw sample in the Quebec diet on the amino acid profile and the amount of these two elements in the Quebec muscle. 96 Quebec specimens are classified into eight groups. Treatments containing 0%, 1% and 4% are the result of enriched, raw and control algae that in each treatment tripilcate with 12 birds were applied. To perform the experiment, 2 birds were randomly selected from each treatment and beheading and filling were performed without water. Other indicators of meat and zinc, meat pH, moisture content, meat protein, histometry, colorimetry, Quebec amino acid profile have been studied and measured.
The results showed that the amount of iron and zinc in different treatments were significantly different (P˂0.05). The highest amount of iron and zinc was measured in the treatment fed with enriched algae. The amino acids glutamic acid, glycine, serine, lysine, isoleucine and leucine were the highest. There was no significant difference in meat hardness in quail fed with spirulina algae enriched with iron and zinc in 1 and 4% diets. In general, the addition of essential elements of iron and zinc through the process of biosorption of algae in the diet of partridges had beneficial effects on increasing the quality factors of their meat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Spirulina platensis"
  • "
  • biosorption"
  • " Quebec"
  • "Amino acid profile"