بررسی اثرات دو منبع DL-متیونین و L-متیونین بر عملکرد، خصوصیات اندام های داخلی و فاکتورهای خونی جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه ، ایران

10.22034/aej.2021.271649.2461

چکیده

آزمایش حاضر به منظور بررسی اثرات دو منبع DL-متیونین و L-متیونین بر عملکرد، خصوصیات اندام های داخلی و فاکتورهای خونی جوجه های گوشتی انجام گرفت. تعداد 400 قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی به 8 تیمار و 5 تکرار (تعداد 10 پرنده در هر تکرار) تقسیم شدند. جیره های آزمایشی شامل 1، 2، 3، 4) جیره پایه + 25، 50، 75، 100 درصد DL-متیونین و 5، 6، 7، 8) جیره پایه + 25، 50، 75، 100 درصد L-متیونین، بودند. نتایج نشان داد که در گروههای L-متیونین بهبود عملکرد مربوط به مقدارهای 75 و 100 درصد بود اما در گروه های DL-متیونین بهبود عملکرد تنها در مقدار 100 درصد دیده شد (05/0P<). درصد اندام‌های داخلی هیچ یک از تیمارها اختلاف معنی‌داری باهم نداشتند (05/0<P). تفاوت منابع و سطوح مختلف متیونین اثر معنی داری بر فاکتورهای خونی جوجه های گوشتی نداشت (05/0<P). نتایج این آزمایش نشان داد که مقدار 75 درصد از L-متیونین توصیه شده نژاد راس 308 می تواند از لحاظ عملکرد نتیجه ای مشابه با مقدار 100 درصد از DL-متیونین توصیه شده داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of DL-methionine and L-methionine sources on performance, internal organ characteristics and blood factors of chicken broilers

نویسندگان [English]

  • Hossein Reza Shahbazi 1
  • Saman Hemmati 1
  • Sudabeh Moradi 2
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The present experiment was performed to investigate the effects of two sources of DL-methionine and L-methionine on the performance, characteristics of internal organs and blood factors of broilers. A total of 400 one-day-old male broilers of Ross 308 strain were divided into 8 treatments and 5 replications (10 birds per replication) in a completely randomized design. Experimental treatments included 1, 2, 3, 4) basic diet + 25, 50, 75, 100% DL-methionine and 5, 6, 7, 8) basic diet + 25, 50, 75, 100% L-methionine. The results showed that in the L-methionine groups, the improvement in performance was related to 75 and 100%, but in the DL-methionine groups, the improvement was seen only in the amount of 100% (P<0.05). The percentage of internal organs in none of the treatments was significantly different (P<0.05). Differences in different sources and levels of methionine had no significant effect on blood factors in broilers (P<0.05). The results of this experiment showed that 75% of the recommended L-methionine of Ross 308 can have a similar result in terms of performance with 100% of the recommended DL-methionine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methionine
  • broiler
  • performance
  • blood factors