بررسی تعارض انسان و حیات‌وحش در محیط‌های روستایی و شهری شهرستان رباط‌کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم زیستی جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانش‌آموخته دکتری جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 ریاضیات کاربردی تحقیق در عملیات، دانشکده ریاضیات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران

4 دانشیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

10.22034/aej.2021.270153.2457

چکیده

زمانی که نیازها و رفتارهای حیات‌وحش بر روی انسان یا رفتار انسان بر نیازهای حیاتوحش تأثیر منفی بگذارد تعارض انسان و حیات‌وحش اتفاق می‌افتد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تعارض انسان و حیاتوحش در محیط‌های روستایی و شهری در شهرستان رباط‌کریم است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، 45 نفر از افراد دانشگاهی، بخش بهداشت و درمان، اداره محیط زیست، شهرداری (واحد خدمات شهری، حمل و نقل و مدیریت پسماند)، سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با محیط زیست، فعالان بخش کشاورزی - دامداری و سالخوردگان بومی انتخاب و با آنها مصاحبه به روش ساختار نیافته صورت گرفت. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوی کیفی استقرایی، یافته‌های حاصل از مصاحبه تفسیر و طبقه‌بندی شدند. بدین صورت که با استفاده از روش کدگذاری باز، اولین معانی استخراج شده از مصاحبه‌‌ها، «مفاهیم»؛ مقوله‌‌بندی مفاهیم، «کدهای فرعی»؛ و مقوله‌‌بندی کدهای فرعی، «کدهای اصلی» استخراج شدند. از نتایج کدگذاری باز، 4 مقوله اصلی به دست آمد. مقوله اصلی 1 به آسیب‌رسانی به باغات و تخریب محصولات کشاورزی، مقوله اصلی 2 به ضرر اقتصادی و ایجاد ترس و وحشت در میان روستاییان، مقوله اصلی 3 صدمه و ایجاد تلفات شدید دامی و مقوله اصلی 4 اختلال نظم و امنیت محیط شهری و انتقال عوامل بیماری‌زا اختصاص پیدا کرده . تشکیل کمیته‌ی محیط زیست در فرمانداری شهرستان، تشکیل سازمان‌های مردم نهاد با هدف برگزاری دوره‌های آموزشی، همکاری سازمان محیط زیست شهرستان با شهرداری در جهت جمع‌آوری سگ‌های ولگرد و عقیم‌سازی آنان، بیمه باغات ودام‌های اهلی از راه‌کارهای تعدیل تعارض انسان با حیات وحش پیشنهاد شدهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The conflict between human and wildlife in rural and urban in Robat Karim

نویسندگان [English]

  • Mohammad Asgari 1
  • Mohsen Javanmiri Poor 2
  • Seyed Reza Mirmoeini 3
  • Vahid Etemad 4
1 Ph.D. Student of Forest Biological Sciences, University of Tehran, Faculty of Natural Resources
2 Ph.D. Graduated, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
3 Applied Mathematics Operations Research, Faculty of Mathematics, Islamic Azad University, Karaj , Iran
4 Associate Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
چکیده [English]

When the needs and behaviors of wildlife affect humans or the behavior of wildlife negatively affects the needs of wildlife, the conflict between humans and wildlife occurs because of the needs of both overlaps. The purpose of current study is to investigate the conflict between human and wildlife in rural and urban environments from past until now in Robat Karim. For this purpose, it was used purposive sampling method, 45 academics, health department, environment department, municipality (municipal services, transportation and waste management unit), environmental NGOs, agricultural and livestock activists and Indigenous guys were selected and interviewed in an unstructured form. Then, by using inductive qualitative content analysis, the findings of the interview were interpreted and classified. Thus, using the open coding method, the first meanings extracted from the interviews are "concepts"; Categorization of concepts, "subcodes"; and subcategory categorization, "main codes" were extracted. From the open coding results, 4 main categories were obtained. Main category 1 pointed to damage to garden facilities and destruction of agricultural products, main category 2 pointed to inflict economic losses and create fear and panic among the villagers, main category 3 pointed to damage and cause severe livestock casualties and main category 4 pointed to disrupt discipline and The tranquility of the urban environment and the transmission of pathogens have been emphasized. and finally some suggestions were raised to mitigate the conflict between animals and human in RobatKarim town.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Evaluation
  • Qualitative Content Analysis
  • conflict
  • Wildlife
  • Robat Karim