تاثیر اسپرم گیری مجدد بر برخی از شاخص های کیفی اسپرم ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi Nikolskii, 1897 )

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، صندوق پستی: 538-98615

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، صندوق پستی: 1311- 79158

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، صندوق پستی: 538-98615

کلیدواژه‌ها