اثر امواج مایکروویو تلفن همراه با دو فرکانس 950 و 915 مگاهرتز بر بافت بیضه و پروستات در موش صحرایی نر

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165

2 گروه بهداشت حرفه ای و محیط، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

3 مرکز تحقیقات باروری و ناباروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده

با کسترش تولید و کاربرد دستگاه‌ های مولد امواج الکترومغناطیسی و بهویژه پیدایش و استفاده همگانی از دستگاههای تلفن همراه،مسئله خطرات احتمالی این امواج بهطور فزایندهای توجه محققین را در حوزههای مختلف زیست‌ شناسی و پزشکی به ‌خود معطوف کرده است و نگرانی گسترده‌ ای از احتمال اثرات سوء امواج مایکروویو ساطع شده از تلفن‌ های همراه وجود دارد. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر امواج تلفن‌ های همراه با دو فرکانس 950 مگاهرتز و 915 مگاهرتز بر بافت بیضه و پروستات در رت‌ های نر بالغ می‌ پردازد. این مطالعه به روش تجربی بر روی 21 سر رت نر بالغ نژاد ویستار با وزن 200-250 گرم انجام شد حیوانات به‌ طور تصادفی به 3 گروه 7 تایی شاهد، گروه مواجهه با فرکانس 950 مگاهرتز و گروه مواجهه با فرکانس 915 مگا هرتز تقسیم شدند. در کلیه گروه‌ ها قطر خارجی و داخلی (لومن) لوله‌ های سمینیفر و ضخامت اپیلیوم و ضخامت تونیکا آلبوژینه اندازه ‌گیری شد و ضریب تمایز لوله ای و ضریب اسپرمیوژنز در لوله های سمینفر بیضه و ضخامت مجاری ترشحی پروستات بررسی شد. داده‌ها با استفاده از آزمون واریانسیک ‌طرفه و تستتوکی و به‌ وسیله نرم‌ افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل شدند. هیچ‌ گونه اختلاف معنی‌ داری بین وزن موش‌ ها و بیضه‌ ها در بین گروه‌ ها مشاهده نشد و قطر لوله ‌های سمینیفر و ضخامت اپیتلیوم و ضخامت تونیکا آلبوژینه در گروه‌ های آزمایش در مقایسه با شاهد کاهش معنی ‌داری داشت (0/05>P) و هم چنین ضریب تمایز لوله ای و ضریب اسپرمیوژنزو ضخامت اپیتلیوم مجاری پروستات در گروه آزمایش  در مقایسه با شاهد کاهش معنی داری داشت. (0/05>P). نتایج حاصل از بررسی داده‌ ها نشان می‌ دهد که مواجهه با امواج تلفن‌ های همراه باعث کاهش وزن پروستات شده و می‌ تواند قطر لوله ‌های سمینیفر، ضخامت اپیتلیوم و ضخامت تونیکاآلبوژینه را در بافت بیضه کاهش دهد و ضخامت مجاری پروستات را نیز کاهش دهد. 

کلیدواژه‌ها