اثر تزریق درون بطن مغزی نوروپپتید گالانین بر محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- گناد

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه جانورشناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

ارتباط نزدیکی بین متابولیسم و محور تولیدمثلی هیپوتالاموس-هیپوفیز- گناد وجود دارد و اغلب هورمون‌ های پپتیدی کنترل‌ کننده متابولیسم در تنظیم محور تولیدمثل نیز نقش مهمی دارند. گالانین پپتیدی است که در هسته ‌های هیپوتالاموس بیان می‌ شود و در کنترل تغذیه، شناخت، وضعیت روانی و تولیدمثل درگیر می‌ باشد. در مطالعه حاضر اثر تزریق درون بطن مغزی گالانین بر میزان بیان ژن LH، میانگین غلظت LH و تستوسترون مورد بررسی قرار گرفت. بیست و پنج راس موش نر نژاد ویستار در 5 گروه (هر گروه 5 راس) سالین، گالانین(0/63 نانومول)، گالانین (1 نانومول)، گالانتید و گالانین+گالانتید از طریق بطن سوم مغز دریافت کردند. 30 و 60 دقیقه پس از تزریق خون‌ گیری انجام شد. 4 ساعت پس از تزریق غده هیپوفیز خارج و میزان βLHmRNA جهت بررسی بیان هورمون لوتئینه‌ کننده  (LH)توسط پی‌ سی‌ آر نیمه‌ کمی اندازه ‌گیری شد. غلظت سرمی هورمون LH و تستوسترون توسط کیت رت و با استفاده از روش رادیوایمنواسی اندازه‌ گیری شد. گالانین باعث افزایش معنی ‌دار(0/05>p) میانگین غلطت LH و تستوسترون در مقایسه با سالین گردید. تزریق گالانین +گالانتید باعث افزایش معنی ‌دار میانگین غلطت LH و تستوسترون در مقایسه با سالین و گالانتید نگردید. میزان بیان βLHmRNA توسط گالانین در مقایسه با سالین افزایش یافت. در تزریق گالانین+گالانتید افزایش معنی‌ داری در بیان βLHmRNA در مقایسه با سالین و گالانتید مشاهده نگردید. گالانین نقش مهمی در کنترل هورمونی محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-گناد دارد. گالانین احتمالا ترشح و بیان LH را از طریق مکانیسم‌ های مستقیم و غیر‌مستقیم تنظیم می‌ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of intracerebroventricular injection of galanin on hypothalamic- pituitary- gonadal axis in male rat

نویسندگان [English]

  • Maliheh Talebolhosseini
  • Homayoun Khazali
Department of Animal Sciences,Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, IR Iran
چکیده [English]

There is a close relationship between metabolism and hypothalamic- pituitary- gonadal axis (HPG) and most of the peptides or hormones involved in the controlling of metabolism play an important role in regulating reproductive axis activity. Galanin is a peptide which expressed in the hypothalamic nuclei and have been implicated in the control of feeding, cognitive performance, mood and reproduction. In the present study, central injection of galanin was investigated on amount of βLHmRNA expression in pituitary, mean serum LH and testosterone concentrations in rats. Twenty five male Wistar rats in 5 groups(n=5 in each group) received saline, galanin(.63nmol), galanin(1nmol), galantid(1nmol), galanin+galantid via third cerebral injection  at 07:00 - 08:00. Blood samples were collected at 30and 60 min following injections. Four hours after injection the pituitary gland was removed and amount of LHmRNA expression measured by quantitative PCR. Serum LH and testosterone concentrations were measured by using rat kit and the method of the radio-immunoassay(RIA). Galanin injection significantly (p<0.05) increased mean serum LH and testosterone concentrations compared to saline. Co- administration of galanin/galantid did not significantly increase mean serum LH and testosterone concentrations compared to saline or galantid. Galanin increased amount of βLHmRNA expression significantly compared to saline. Co-administration of galanin/galantid did not significantly increase amount of βLHmRNA expression compared to saline or galantid. Galanin play an important role in the hormonal control of hypothalamus- pituitary- gonadal axis.Galanin may control pituitary LH secretion and expression via direct and indirect mechanisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Galanin
  • LH
  • testosterone
  • LHmRNA expression