شناسایی شبه عقرب ها (Chelicerata: Psuodoscorpions) و جورپایان (Crustacea: Isopoda) خاک جنگل سمسکنده (جنگل های خزری)

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578

چکیده

در این تحقیق بندپایان راستة شبه ‌عقرب‌ ها و جورپایان خاکزی و تغییرات جمعیت آن‌ ها به مدت یک سال در خاک جنگل سمسکنده به عنوان بخشی از جنگل های خزری شمال ایران طی زمان‌ های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت (1392-1391). نمونه برداری‌ ها از خاک جنگل و به فاصله هر دو ماه یک بار توسط آگر انجام گردید. به منظور تعیین حضور این بندپایان در سطح یا عمق خاک، نمونه‌ های جمع آوری شده به سه بخش شامل خاک‌برگ، لایة 3-0 سانتی‌ متر و لایة 6-3 سانتی ‌متر زیر خاک‌برگ تقسیم گردید و بندپایان این سه لایه با استفاده از گرما در قیف برلیز استخراج گردید. بررسی‌ ها نشان داد که چهار گونه از شبه ‌عقرب‌ ها و دو گونه از جورپایان در خاک جنگل سمسکنده حضور دارند. سه گونه از گونه‌ های شبه عقرب‌ های یافت شده برای اولین بار برای فون استان مازندران گزارش می‌ شود. هم چنین بررسی تغییرات جمعیت بندپایان نشان داد که شبه ‌عقرب ‌ها و جورپایان در لایة خاک‌برگ (در سطح 1% معنی ‌دار) و در ماه مهر بیش ترین جمعیت را دارند در حالی که جمعیت آن‌ ها در لایة 6-3 سانتی‌ متری و در دو ماه آذر و فروردین به کم ترین حد می رسد. 

کلیدواژه‌ها