بررسی توان تولید هیبریدهای مختلف کرم ابریشم داخلی و خارجی

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور، رشت، ایران

2 شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران، رشت، ایران

3 گروه علوم دامی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

هفت هیبرید تجاری کرم ابریشم موجود در کشور با چهار هیبرید تجاری وارداتی، در بهار سال 1392 پس از تفریخ در مزارع پرورشی شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران، مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور، و نوغان داران منتخب در شهرستان لنگرود پرورش داده شدند. کلیه مراحل پرورشی، با نظارت کارشناسان و تکنسین‌های شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران و مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور انجام شد. پس از اتمام دوره پرورش، پیله‌های تولیدی جمع‌ آوری گردید و برای صفات تولیدی مورد رکوردگیری قرار‌گرفته و در نهایت با یکدیگر مقایسه شدند. با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل آمای، اثر هیبرید در همه مکان‌ های پرورشی معنی‌ دار بود، که نشان‌ دهنده عملکرد متفاوت هیبریدها در مکان‌ های پرورشی مختلف بود. از نظر وزن پیله تولیدی هر ده هزار لارو در تمامی مکان‌ های پرورشی، هیبرید خارجی Baiyue*Qiufeng، بیش ‌ترین و هیبرید داخلی 104*103 کم ‌ترین عملکرد را داشت (0/01>P). تفاوت آماری عملکرد سایر هیبریدهای خارجی با دیگر هیبریدهای داخلی معنی‌ دار نبود (0/05<P). برای صفت درصد قشر پیله، هیبرید 31 32 بیش‌ترین عملکرد و سپس هیبریدهای 32*31 ، 104*103 و 103*104 به ‌ترتیب عملکرد بالایی داشتند (0/05>P). هم‌ چنین تمام هیبریدهای خارجی به‌ غیر ازHaoyue Jinysong از نظر درصد قشر پیله، ضعیف‌ تر از هیبریدهای داخلی بودند (0/05>P). از نظر درصد پیله های خوب، تمامی هیبریدهای خارجی نسیت به هیبریدهای داخلی به غیر از 32*31 و 31*32، عملکرد بالایی داشتند (0/01>P). درشت‌ ترین پیله‌ ها متعلق به هیبریدهای Haoyue*Jinysong و 32*31 و ریزترین پیله ‌ها به هیبریدهای 31*32، Qiufeng*Baiyue و Xianghui4532*Furong932تعلق داشت (0/01>P). 

کلیدواژه‌ها