مطالعه ارتباط طول بدن گونه سیاه ماهی (1861 Capoeta gracilis, Keyserling) و فاکتورهای زیستگاهی انتخابی در رودخانه طالقان

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

2 گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 4111

3 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی رابطه طول بدن گونه سیاه ماهی (Capoeta gracilis) (با انتخاب دو محدوده طولی بزرگ‌ تر از 11 سانتی ‌متر و کوچک‌ تر از 11 سانتی ‌متر) و فاکتورهای مهم زیستگاه شامل ارتفاع (متر)، عمق (سانتی‌ متر)، عرض (متر)، سرعت جریان (متر بر ثانیه)، قطر متوسط متوسط سنگ غالب بستر (سانتی‌ متر) و دمای آب (سانتی ‌گراد) در رودخانه طالقان به‌ اجرا درآمد. دامنه ویژگی‌ های زیستگاهی انتخابی این گونه در دو گروه طولی با توجه به میزان در دسترس بودن هر طبقه از فاکتورهای زیستگاهی مطالعه به ‌دست آمد. با توجه به نتایج، زیستگاه انتخابی دو گروه طولی سیاه ماهی در رودخانه طالقان با یکدیگر متفاوت بودند. نتایج نشان داد که زیستگاه انتخابی گروه طولی دارای طول کل بیش ‌تر از 11 سانتی‌ متر دارای ویژگی‌ های چون ارتفاع بیش ‌تر (0/05>p)، عرض بیش ‌تر (0/01>p)، سرعت جریان بیش‌ تر (0/01>p)، سنگ‌ های بستر نسبتاً درشت ‌تر و دمای کم‌ تر (0/01>p) می‌ باشد. زیستگاه انتخابی گروه طولی با طول کل کم ‌تر از 11سانتی‌ متر دارای ویژگی‌ هایی چون ارتفاع کم ‌تر (0/05>p)، عرض کم ‌تر (0/01>p)، سرعت جریان کم ‌تر (0/01>p)  و دمای بالاتر (0/01>p) می‌ باشد. وجود شرایط زیستگاهی مناسب در رودخانه طالقان باعث شده است که این رودخانه زیستگاه بسیار عالی برای گروه‌ های سنی مختلف سیاه ماهی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the relationship between body length and preferred habitat factors in Siah mahi (Capoeta gracilis, Keyserling 1861) in Taleghan River

نویسندگان [English]

  • Narges Zarei 1
  • Soheil Eagderi 2
  • Mazaher Zamani Faradonbe 2
  • Morteza Naderi 3
1 ِDepartment of Biodiversity , Environment Faculty, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Department of Fisheries , Fisheries department, University of Tehran, Karaj. Iran
3 Department of Environment, Faculty of Agriculture and Natural Resources , Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

This survey was conducted to study the relationship between total length of Capoeta gracilis (with selection of two length ranges, including TL>11cm and TLC. gracilis were different in Taleghan River. The results also revealed that the length class with total length of more than 11 cm selects habitats with higher elevation (p<0.05), greater river width (p<0.01), higher water velocity (p<0.01), regions with larger bed stones (p<0.01) and lower temperature (p<0.01). The selected habitats of length class with total length less than 11 cm are area with lower elevation (p<0.05), less river width (p<0.01), lower water velocity (p<0.01) and higher temperature (p<0.01). Presence of proper habitat conditions in Taleghan River has been resulted in an excellent habitat for different age groups of C. gracilis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • suitability
  • Habitat factors
  • Capoeta gracilis
  • Taleghan River