مطالعه ارتباط طول بدن گونه سیاه ماهی (1861 Capoeta gracilis, Keyserling) و فاکتورهای زیستگاهی انتخابی در رودخانه طالقان

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

2 گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 4111

3 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی رابطه طول بدن گونه سیاه ماهی (Capoeta gracilis) (با انتخاب دو محدوده طولی بزرگ‌ تر از 11 سانتی ‌متر و کوچک‌ تر از 11 سانتی ‌متر) و فاکتورهای مهم زیستگاه شامل ارتفاع (متر)، عمق (سانتی‌ متر)، عرض (متر)، سرعت جریان (متر بر ثانیه)، قطر متوسط متوسط سنگ غالب بستر (سانتی‌ متر) و دمای آب (سانتی ‌گراد) در رودخانه طالقان به‌ اجرا درآمد. دامنه ویژگی‌ های زیستگاهی انتخابی این گونه در دو گروه طولی با توجه به میزان در دسترس بودن هر طبقه از فاکتورهای زیستگاهی مطالعه به ‌دست آمد. با توجه به نتایج، زیستگاه انتخابی دو گروه طولی سیاه ماهی در رودخانه طالقان با یکدیگر متفاوت بودند. نتایج نشان داد که زیستگاه انتخابی گروه طولی دارای طول کل بیش ‌تر از 11 سانتی‌ متر دارای ویژگی‌ های چون ارتفاع بیش ‌تر (0/05>p)، عرض بیش ‌تر (0/01>p)، سرعت جریان بیش‌ تر (0/01>p)، سنگ‌ های بستر نسبتاً درشت ‌تر و دمای کم‌ تر (0/01>p) می‌ باشد. زیستگاه انتخابی گروه طولی با طول کل کم ‌تر از 11سانتی‌ متر دارای ویژگی‌ هایی چون ارتفاع کم ‌تر (0/05>p)، عرض کم ‌تر (0/01>p)، سرعت جریان کم ‌تر (0/01>p)  و دمای بالاتر (0/01>p) می‌ باشد. وجود شرایط زیستگاهی مناسب در رودخانه طالقان باعث شده است که این رودخانه زیستگاه بسیار عالی برای گروه‌ های سنی مختلف سیاه ماهی باشد.

کلیدواژه‌ها