گزارش گونه جدید از مورچه‌ها (Hymenoptera: Formicidae) ، از ایران در نیمه شرقی استان کردستان

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد، تهران، ایران

10.22034/aej.2021.261260.2428

چکیده

مورچه‌ها حشراتی اجتماعی با بیش از 12000گونه متعلق به خانواده Formicidae و راسته Hymenoptera می‌باشند. آن ها یکی از موفق‌ترین حشرات اجتماعی هستند که به خاطر جابه‌جایی خروارها خاک از آنها به عنوان مهندسین خاک نام برده می‌شود . اعضای این خانواده از لحاظ اکولوژیکی، بیولوژیکی و اقتصادی دارای نقش بسیارمهمی در محیط‌زیست هستند و محققان از آن‌ها به عنوان شاخصه زیستی استفاده می‌کنند. مورچه‌ها در کنترل بیولوژیک آفات، گندزدایی، شاخص‌های محیط‌زیستی و غیره نیز از اهمیت خاصی برخوردارهستند. نمونه‌برداری در طی سه فصل بهار، تابستان و پاییز از 10 ایستگاه در نیمه شرقی استان کردستان انجام گرفت . نمونه‌ها درکرال‌تیوب‌های حاوی الکل 70 درصد در آزمایشگاه بیوسیستماتیک شهید بهشتی توسط استریومیکروسکوپ و کلیدهای معتبر تا حد جنس و گونه مورد شناسایی قرارگرفتند. حاصل این تحقیق منجر به شناسایی پنج گونه جدید از دو زیرخانواده Myrmicinae و Formicinae گردید که آن‌ها برای اولین‌بار از ایران و استان کردستان گزارش می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Report of New Species of Ants (Hymenoptera: Formicidae) from Iran in the Eastern half of Kurdistan

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Safariyan 1
  • Sharokh Pashaei Rad 2
  • SHahrzad KHakpour 3
1 Islamic Azad University of Medical Sciences. Tehran
2 Shahid Behshti University
3 Department of Medical , Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Ants include more than 12000 species that belong to Formicidae family and Hymenoptera order. They are one of the most successful sociable insects, due to their ability to move a huge amount of soil, called them soil engineers. The members of this family have ecological, biological, and economical significant roles in the environment, thereby being applied as the biological indicators by researchers. Ants have special importance in biological pest control, disinfection, environmental indicators, etc. Sampling was performed during three seasons of spring‚ summer, and autumn from 10 stations in the eastern half of Kurdistan Province. The samples were detected in crawl tubes containing 70% alcohol in Shahid Beheshti laboratory by stereomicroscope and valid identification keys up to gender and species. The results of this study led us to identify five new species from two subfamilies Myrmicinae and Formicinae that are reported for the first time from Kurdistan Province in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ant
  • Formicidae
  • Hymenoptera
  • Iran
  • Kurdistan province