مقایسه میزان ایجاد افراد عقیم در گوپی (Poecilia reticulata) و سیچلاید گورخری (Cichlasoma nigrofasciatum) تحت تیمار خوراکی هورمون 17آلفا- متیل تستوسترون؛

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

10.22034/aej.2021.260859.2425

چکیده

عقیم‌سازی ماهیان معمولا با هدف دستیابی به رشد بیشتر و جلوگیری از تولید مثل زودهنگام و نامطلوب انجام می‌شود. تغییر جنسیت و عقیم سازی با هورمونهای استروئیدی یکی از روشهای مرسوم در آبزی‌پروری ماهیان زینتی می‌باشد. همچنین تفاوت در میزان حساسیت ماهیان زنده‌زا و تخمگذار به تیمار هورمونی به اثبات رسیده است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای میزان بروز عقیمی ناشی از تیمار خوراکی هورمون 17آلفا-متیل‌تستوسترون (MT) در گونه زنده‌زای گوپی Poecilia reticulata و گونه تخمگذار سیچلایدگورخری Cichlasoma nigrofasciatum، انجام پذیرفت. بچه‌ماهیان گوپی و سیچلایدگورخری در هفت گروه جداگانه تقسیم شدند و هر گروه همزمان با اولین تغذیه خارجی به ترتیب با استفاده از غذای واجد 30، 60، 100، 150، 200، 300 و صفر (شاهد) میلی گرم هورمون 17 آلفا–متیل‌تستوسترون به‌ازای هر کیلوگرم غذا، 6 وعده در روز به مدت 40 روز غذادهی شدند. هر تیمار با سه تکرار انجام شد. پس از پایان دوره تجویز هورمون، گناد ماهیان مورد بررسی بافت‌شناسی قرارگرفت. نتایج بدین ترتیب بود که تیمار 300 میلی‌گرم هورمون MT به ازای هر کیلوگرم غذا در ماهی سیچلاید‌گورخری منجر به تولید 6/97% و در ماهی گوپی منجر به تولید 7/37% افراد عقیم گردید که با سایر تیمارها اختلاف معنی داری داشت (P<0.05). نتایج نشان دادند که رابطه مستقیم و معنی‌داری بین افزایش غلظت هورمون و تولید افراد عقیم وجود دارد. همچنین ماهیان سیچلایدگورخری در مقایسه با گوپی درخصوص تاثیرپذیری از هورمون حساسیت بیشتری نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative sterilizing between livebearer and oviparous fishes by oral treatment of 17α-methyl testosterone; case study on guppy (Poecilia reticulata) and convict cichlid (Cichlasoma nigrofasciatum)

نویسندگان [English]

  • Majid Mohammad Nejad 1
  • Seyed Hamed Mousavi-Sabet 2
1 Islamic Azad University branch Bandar Gaz
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran
چکیده [English]

Fish sterilization methods are normally used aiming increase growth rate and avoiding early and undesirable breeding. Sex reversal and sterilization due steroid hormones are some of the most common methods in ornamental fish aquaculture. Also, the difference in the sensitivity of livebearer and oviparous fish to hormone treatment has been well discussed previously. Therefore, the present study was conducted with the aim of comparing the sterilization due oral treatment of 17-alpha-methyl testosterone (MT) in the livebearer Poecilia reticulata and the oviparous Cichlasoma nigrofasciatum. Guppy and Cichlid fries were divided into seven groups, these groups were fed at the first external feeding by commercial diet contains 30, 60, 100, 150, 200, 300 and 0 (control) mg of hormone 17 alpha-methyl Testosterone per kilogram of food respectively, 6 times a day for 40 days. Each treatment was performed with three replications. The hormone was added to the food by alcohol dry method. After the hormonal treatment period, the gonads of the fish were examined histologically. The obtained results showed that in the studied cichlid 300 MT hormone per kg of food resulted in 97.6% of sterilized individuals, which had a significant difference with other treatments (P <0.05). Also, in guppy 300 mg of hormone per kg of food resulted in 37.7% of sterilized individuals, which had a significant difference with other treatments (P <0.05). The results showed that there is a direct and significant relationship between increasing the concentration of hormone and production of sterility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sex reversal
  • Aquarium
  • Ornamental fishes
  • Alcohol dry method
  • growth