تعیین پارامترهای رشد و مرگ‌ومیر فانوس ماهی Benthosema pterotum (Alcock, 1890) در آب‌های دریای عمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان شیلات ایران

2 دانشیار

3 رئیس بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان/ پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

4 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

5 معاون دفتر امورصید و صیادی سازمان شیلات ایران

10.22034/aej.2021.257452.2512

چکیده

چکیده
پویایی جمعیت فانوس ماهی Benthosema pterotum در آب‌های ایرانی دریای عمان با استفاده از آنالیز فراوانی طولی ماهانه از فروردین تا اسفند 1398 موردبررسی قرار گرفت. نمونه‌برداری از صید تجاری و به روش ترال کف انجام شد. درمجموع اندازه‌های طولی 2893 قطعه فانوس ماهی زیست‌سنجی شدند. دامنه طول کل ماهیان زیست‌سنجی شده بین 21 تا 60 میلی‌متر و میانگین آن 64/4 ± 4/39 میلی‌متر به دست آمد. بیش از 84 درصد ماهیان در دامنه طولی 33 تا 45 میلی‌متر قرار داشتند. رابطه طول و وزن برای این ماهی به‌صورت TW= TL به دست آمد و رشد آلومتریک را در این‌گونه نشان داد. طول مجانب (Loo) و ثابت رشد(K) به ترتیب 63 میلی‌متر و 6/1 در سال به دست آمدند.مقدار سن در طول صفر (t0) برابر با 15/0- و مقدار بیشینه سن برابر با 73/1 سال تعیین گردید. معادله رشد برای این‌گونه به‌صورت Lt  ( – e (t+)) به دست آمد. ضرایب مرگ‌ومیر کل (Z) ، مرگ‌ومیر طبیعی (M) و مرگ‌ومیر صیادی به ترتیب 65/6 ، 62/2 و 03/4 در سال محاسبه شد. طول صید (LC) برای این ماهی 67/35 میلی‌متر محاسبه شد. میزان نرخ بهره‌برداری (E) برابر با 60/0 در سال به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth parameters and Mortality rates of Skinnycheek Lanternfish Benthosema pterotum (Alcock, 1890) in the Oman Sea

نویسندگان [English]

  • ehsan kamrani 2
  • Ali Salarpouri 3
  • Mohammad Momeni 4
  • Reza Abbaspour Naderi 5
2 دانشگاه هرمزگان
3 Head of Marine Biology and Fish Stock Assessment Department/ Persian Gulf and Oman Sea Ecological Research Institute, Iranian Fisheries
4 کارشناس ارزیابی ذخایر آبزیان
5 Deputy Director-General,Dep of Capture Fisheries
چکیده [English]

Abstract


Population dynamics of Skinnycheek Lanternfish Benthosema pterotum (Alcock, 1890), in the Iranian waters of Oman Sea from April 2019 to March 2020 were studied. A total of 2893 individuals were sampled and used for analysis. Total length ranged from 21-60 mm and the average length was 39.4 mm. More than 84% of the samples were between 33-45 mm TL. The length-weight relationship was obtained TW= 0.00008 TL 2.379 and shown negative allometric growth. The asymptotic length (Loo) and growth constant (K) were estimated at 63 mm and 1.6 yr-1 respectively. Also, tmax and t0 were calculated 1/73 and -0/15 yr -1 respectively. VBGE was calculated Lt = 6.3 ( 1 – e -1.6(t+0.15)). The coefficients of total mortality (Z), instantaneous natural mortality (M), and fishing mortality (F) were estimated as 6/65 yr-1, 2/62 yr-1, and 4/03 yr -1 respectively. Size at first capture (Lc) was estimated at 35.67 mm (TL). The exploitation rate (E) was estimated as 0/60 yr -1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benthosema pterotum
  • Population Dynamics
  • Iranian waters of Oman Sea
  • Skinnycheek Lanternfish