بررسی اثر جایگزینی سولفات روی با روی آلی بر پارامترهای عملکردی، ابقاء بافتی، عملکرد سیستم ایمنی، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و ریخت‌ شناسی ژژنوم در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی دام و طیور دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران-منطقه شرق و شمال شرق کشور

3 گروه تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان توسعه مکمل زیست فناور آریانا، مشهد، ایران

4 گروه تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان توسعه مکمل زیست فناور آریانا، مشهد، ایران.

5 کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

6 کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

10.22034/aej.2021.256119.2403

چکیده

این پژوهش به منظور مقایسه اثر جایگزینی روی‌آلی با روی معدنی بر شاخص‌های عملکردی، میزان ابقاء بافتی، سامانه ایمنی، ریخت شناسی روده و وضعیت پاداکسندگی جوجه‌های گوشتی انجام شد.
۱۵۰ قطعه جوجه گوشتی سویه راس ۳۰۸ در قالب طرح کاملا تصادفی و در سطح آماری(۰۵/۰>p) در ۳ تیمار و ۵ تکرار و ۱۰ پرنده در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: ۱) جیره پایه بر‌اساس ذرت و سویا + ۱۱۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم روی تأمین شده از سولفات روی‌ ۲) جیره پایه + 22 میلی‌گرم بر کیلوگرم روی تأمین شده از روی آلی (روی باند شده با اسیدهای آمینه تولید شرکت دانش بنیان آریانا) + 88 میلی‌گرم بر کیلوگرم روی تأمین شده از ‌سولفات روی ۳) جیره پایه + 33 میلی‌گرم بر کیلوگرم روی‌ تأمین شده از روی آلی تولید شرکت آریانا + 77 میلی‌گرم بر کیلوگرم روی تأمین شده از ‌سولفات روی بودند.
استفاده از روی آلی تأثیر معنی‌داری بر شاخص‌های عملکردی در جوجه‌های گوشتی نداشته است(۰۵/۰<p) اما سبب کاهش معنی‌داری در میزان مالون دی آلدئید کبد نسبت به تیمار شاهد شد(05/0> p). سنجش میزان ایمنوگلوبولین‌های خون تاثیر معنی داری را نشان نداد اما ارتفاع ویلی و عرض ویلی در تیمار سه نسبت به سایر تیمارها بطور معنی‌داری بالاتر بود(۰۵/۰>p).ارزیابی آنتی‌اکسیدانی نشان داد که استفاده از روی آلی نسبت به تیمار شاهد سبب افزایش معنی‌داری در میزان بیان ژن‌های سوپراکسید دیسموتاز شده است(05/0>p).
بطور کلی می‌توان گفت استفاده از روی‌آلی در خوراک طیور می-تواند باعث بهبود عملکرد، ذخیره بافتی روی، سامانه ایمنی و پاد‌اکسندگی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of replacing organic zinc with inorganic zinc on growth performance, immune system, antioxidant status, morphology of jejunum, and tissue zinc retention in broilers

نویسندگان [English]

 • peyman movahed 1
 • Ehsan Oskoueian 2
 • mohammad faseleh jahromi 3
 • parisa shokr yazdan 4
 • mahdi salari pour 5
 • Mohammad Reza Ahmadi 6
1 MSc student in Animal and Poultry Physiology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 4- Mashhad Branch, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII), Agricultural Research, Education, and Extension Organization (AREEO), Mashhad, IRAN
3 Research and development group, tosse mokamel zist fanavar Ariana Company, Mashhad, Iran
4 Research and development group, tosse mokamel zist fanavar Ariana Company, Mashhad, Iran
5 M.Sc., Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
6 M.Sc. Genetics and Animal Breeding, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

This study was contacted to evaluate the effects of replacement of inorganic zinc with organic zinc on the growth performance, immune system, antioxidant status, morphology of jejunum, and tissue zinc retention in broilers. The number of 150 Ross 308 broilers were used in a completely randomized design with Duncan's test at the statistical signification level of 0.05, in 3 treatments and 5 replicates and 10 birds in each replicate. The treatments wear: 1) basal diet based on corn and soybean without zinc 2) basal diet + 22 mg/kg organic zinc + 88 mg/kg zinc sulfate 3) basal diet + 33 mg/kg organic zinc + 77 mg/kg zinc sulfate. At day 42 of the experiment, one bird from each replicate was sacrificed and used for analysis. The results showed that replacement of inorganic zinc with organic zinc had no significant effect on the growth, feed intake, and feed conversion ratio of broilers. Also, it did not have any significant effect on the amounts of immunoglobulins (IgG, IgM and IgA). However, the antioxidant evaluation showed that the usage of organic zinc can respectively increase and decrease the amounts of superoxide dismutase and Malondialdehyde in the liver. Besides, morphological evaluation of intestine indicated that the organic zinc improved the villi height and width. In general, it seems that the usage of organic minerals, such as zinc, in the diet of boilers improves their immune system and antioxidant status.

کلیدواژه‌ها [English]

 • bioavailability
 • villi
 • immunoglubolins
 • superoxide dismutase
 • Malondialdehyde