تأثیر استفاده از منابع مختلف منگنز بر عملکرد تخم گذاری و ذخایرمنگنز در بافت های بدن مرغ های تخم گذار مسن سویه های لاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، واحد کاشمر، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشمر، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22034/AEJ.2021.301912.2623

چکیده

آزمایشی به منظور بررسی تأثیر استفاده از دو شکل ماده معدنی و آلی منگنز بر عملکرد، کیفیت تخم­ مرغ و ذخیره مقادیر منگنز در بافت­ های منتخب بدن مرغ ­های تخم گذار مسن انجام شد. تعداد 250 قطعه مرغ تخم گذار لگهورن سویه های لاین (36 W) با سن 80 هفته در پنج تیمار و پنج تکرار و 10 قطعه مرغ در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی اختصاص داده شدند. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: شاهد (بدون استفاده از مکمل منگنز)، تیمارهای حاوی 100 درصد سولفات منگنز (جیره یک)، 75 درصد سولفات منگنز و 25 درصد کیلات آلی منگنز (جیره دو)، 50 درصد سولفات منگنز و 50 درصد کیلات آلی (جیره سه) 25 درصد سولفات منگنز و 75 درصد کیلات آلی (جیره چهار). نتایج نشان داد که افزایش معنی داری در رابطه با مصرف خوراک، درصد تخم گذاری، وزن تخم مرغ و توده تخم مرغ بین جیره سه و چهار با تیمار شاهد وجود داشت (0/05>P). هم چنین وزن تخم مرغ در جیره یک و دو نسبت به جیره پایه افزایش معنی داری داشت. ضریب تبدیل خوراک در جیره سه و چهار کاهش معنی داری نشان دادند (0/05>P). اختلاف معنی داری در صفات کیفی تخم مرغ بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد (0/05<P). منگنز استخوان درشت نی به طور معنی داری در جیره های دو، سه و چهار نسبت به جیره پایه افزایش داشت (0/05>P). غلظت منگنز زرده و پوسته تخم مرغ در جیره یک، سه و چهار نسبت به جیره پایه افزایش داشت (0/05>P). تیمارهای آزمایشی بطور معنی داری باعث افزایش غلظت منگنز در سرم و کبد شدند (0/05>P) افزایش زیست فراهمی منگنز می تواند دلیلی بر جذب بیش تر منگنز جیره باشد که باعث بهبود عملکرد تولیدی مرغ ­های تخم گذار مسن شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of different Sources of organic and inorganic manganese on laying performance and resources of manganese of body`s in old laying hens

نویسندگان [English]

 • MohammadReza Khoshbin 1
 • Reza Vakili 1
 • Abdolmansour Tahmasbi 2
1 Department of animal Science, Kashmar Branch, Islamic Azad University, Kashmar, Iran
2 Department of animal Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

An experiment was conducted to investigate the effect of two inorganic and organic forms of manganese on performance, egg quality and resources of manganese of body`s in older laying hens. 250 Leghorn laying hens (w 36) with 80 weeks of age were divided into 5 treatments and 5 replications in a completely randomized design. Treatments were: control (without manganese supplement), treatments containing 100% manganese sulfate (diet 1), 75% manganese sulfate and 25% organic manganese chelated (diet 2), 50% manganese sulfate and 50% organic chelated (diet 3) 25% sulfate Manganese and 75% organic chelated (diet 4). The results showed that there was a significant increase in feed intake, laying percen, egg weight and egg mass between diets 3 and 4 with control treatment (P <0.05). Also, egg weight in diets 1 and 2 increased significantly compared to basal diet. Feed conversion ratios in diets 3 and 4 showed a significant decrease (P<0.05). No significant difference in egg quality traits was observed between experimental treatments (P>0.05). Tibial manganese increased significantly in diets 2, 3 and 4 compared to basal diet (P<0.05). Yolk and egg shell manganese concentrations increased in diets 1, 3 and 4 compared to basal diet (P<0.05). Experimental treatments significantly increased serum and liver concentrations of manganese (P<0.05). Increased manganese bioavailability could be a reason for more uptake of manganese in the diet, which improved the production performance of older laying hens.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Manganese Sulfate
 • Organic manganese chelated
 • Laying hen
 • Performance
 1. Roland, Sr. D.A., 1988. Research note: eggshell problems: estimates of incidence and economic impact. Poultry Science. 6(71): 1801-1803.
 2. Mann, S., Archibald, D.D., Didymus, J.M., Douglas, T., Heywood, B.R., Meldrum, F.C. and Reeves, N.J., 1993. Crystallization at inorganic-organic interfaces biominerals and biomimetic synthesis. Science. 261: 1286-1292.
 3. Suttle, N.F., 2010. Mineral nutrition of livestock. 4th ed. Oxfordshire, UK: CAB International. 355-376.
 4. Olgun, O., 2017. Manganese in poultry nutrition and its effect on performance and eggshell quality. World's Poultry Science Journal. 73(1): 45-56.
 5. Sun, Q., Guo, Y., Li, J., Zhang, T. and Wen, J., 2012. Effects of methionine hydroxy analog chelated Cu/Mn/Zn on laying performance, egg quality, enzyme activity and mineral retention of laying hens. Journal of Poultry Science. 49: 20-25.
 6. Yildiz, A.O., Cufadar, Y. and Olgun, O., 2011. Effects of dietary organic and inorganic manganese supplementation on performance, egg quality and bone mineralization in laying hens. Revue de Medicine Veterinaries. 162(10): 482-488.
 7. Mwangi, S., Timmons, J., Ao, T., Paul, M., Macalintal, L., Pescatore, A., Cantor, A. and Dawson, K.A., 2019. Effect of manganese preconditioning and replacing inorganic manganese with organic manganese on performance of male broiler chicks. Poultry science. 98(5): 2105-2013.
 8. Bahonar, Z. and Solgi, E., 2020. Iron, Lead, Zinc, Copper, and Magnesium levels in the Feather of House Sparrow (Passer domesticus): Noninvasive Sampling Method.  Journal of Animal Environmental. 12(4): 199-208. (In Persian)
 9. Cao, J., Henry, P.R., Guo, R., Holwerda, R.A., Toth, J.P., Littell, R.C., Miles, R.D. and Ammerman, C.B., 2000. Chemical characteristics and relative bioavailability of supplemental organic zinc sources for poultry and ruminants. Journal of animal science. 78(8): 2039-2054.
 10. Hyline 2015. Available at:http://www.hyline.com/UserDocs/Pages/PUB_INVEST_ENG. pdf.
 11. Tahami, Z., Dastar, B., Oskoueian. E. and Hashemi, , 2021. Investigation of the effect of organic and inorganic selenium on the immune system, egg traits and blood parameters in laying hens. Journal of Animal Environmental. 13(2): 135-142. (In Persian)
 12. M., Hosseini, S.A., Lotfollahian, H. and Shariatmadari, F., 2007. Effect of probiotics, yeast, vitamin E and vitamin C supplements on performance and immune response of laying hen during high environmental temperature. International Poultry Science. 6(12): 895-900.
 13. AOAC, International. 1995. Official Methods of Analysis. 15th ed. Method No. 968.08. AOAC Int., Arlington, VA.
 14. Venglovska, K., Gresakova, L., Placha, I., Ryzner, M. and Cobanova, K., 2014. Effects of feed supplementation with manganese from its different sources on performance and egg parameters of laying hens. Czech Animal Science. 59(4): 147-155.
 15. Xiao, J.F., Wu, S.G., Zhang, H.J., Yue, H.Y., Wang, J., Ji, F. and Qi, G.H., 2015. Bioefficacy comparison of organic manganese with inorganic manganese for eggshell quality in Hy-Line Brown laying hens. Journal of Poultry Science. 94(8): 1871-1878.
 16. Zhang, Y.N., Wang, J., Zhang, H.J., Wu, S.G. and Qi, G.H., 2017. Effect of dietary supplementation of organic or inorganic manganese on eggshell quality, ultrastructure, and components in laying hens. Journal of Poultry Science. 96(7): 2184-2193.
 17. Ghale sefidi, M.J., Shirmohammad, F. and Mehri, M., 2019. Effect of dietary inclusion of sulphate, hydroxychloride and organic complex sources of manganese on egg quality of aged laying hens. Iranian Journal of Animal Science 50(2): 131-141. (In Persian).
 18. Swiatkiewicz, S. and Koreleski, J., 2005. Effect of 25-hydroxycholecalciferol in diet on quality of bones in caged laying hens. Medycyna Weterynaryjna. 61: 814-817.
 19. Mabe, I., Rapp, C., Bain, M.M. and Nys, Y., 2003. Supplementation of a corn soybean meal diet with manganese, copper, and zinc from organic or inorganic sources improves eggshell quality in aged laying hens. Poultry science. 82: 1903-1913.
 20. Klecker, D., Zeman, L., Jelinek, P. and Bunesova, A., 2002. Effect of manganese and zinc chelates on the quality of eggs. Acta Universitatis Agriculturae et Sylviculturae Mendelianae Brunensis. 50: 59-68.
 21. Abdallah, A.G., Harms, R.H., Wilson, H.R. and El-Husseiny, O., 1994. Effect of removing trace minerals from the diet of hens laying eggs with heavy or light shell weight. Poultry science. 73(2): 295-301.
 22. Butcher, G.D. and Miles, R.D., Concepts of eggshell quality. http://www.afn.org/poultry/flkman4. htm.
 23. Das, A., Mishra, S.K., Swain, R.K., Sahoo, G., Behura, N.C., Sethi, K., Chichilichi, B., Mishr, S.R., Behera, T., Dhama, K. and Swain, P., 2014. Effects of organic minerals supplementation on growth, bioavailability and immunity in layer chicks. International Journal of Pharmacology. 10(5): 237-247.
 24. Ji, F., Luo, X.G., Lu, L., Liu, B. and Yu, S.X., 2006. Effects of manganese source and calcium on manganese uptake by in vitro everted gut sacs of broilers' intestinal segments. Poultry science. 85(7): 1217-1225.
 25. Bai, S.P., Lu, L., Wang, R.L., Xi, L., Zhang, L.Y. and Luo, X.G., 2012. Manganese source affects manganese transport and gene expression of divalent metal transporter 1 in the small intestine of broilers. British Journal of Nutrition. 2: 267-276.
 26. Inal, F., Coşkun, B., Gülşen, N. and Kurtoğlu, V., 2001. The effects of withdrawal of vitamin and trace mineral supplements from layer diets on egg yield and trace mineral composition. British Poultry Science. 42(1): 77-80.