تأثیر داروی فلورفنیکل در دو روش خوراکی و حمام بر برخی پارامترهای خونی و بیوشیمیایی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 بخش بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران، اهواز، صندوق پستی: 135

2 بخش فارماکولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران، اهواز، صندوق پستی: 135

3 بخش بیوشیمی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران، اهواز، صندوق پستی: 135

کلیدواژه‌ها