تعیین پروفیل و تغییرات فصلی اسیدهای چرب در شکم پای تاییس (Thais savignyi) در سواحل جزر و مدی عسلویه- خلیج فارس

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده فنی و مهندسی، گروه محیط زیست، تهران، ایران صندوق پستی: 1987973133

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دریایی، گروه شیلات، تهران، ایران صندوق پستی: 1987973133

چکیده

نرم تنان یکی از منابع زیستی قابل توجه در اکوسیستم‌ های دریایی و اقیانوسی می‌ باشند که از نقطه نظر مواد مغذی و بیومولکول‌ ها از جمله لیپیدها برای صنایع مختلف حایز اهمیت هستند. در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت گونه‌ های شکم ‌پا و فراوانی گونه Thais savignyi در ناحیه بین جزرومدی ساحل عسلویه خلیج فارس، شناسایی کمی و کیفی اسیدهای چرب در 200 عدد از این گونه با روش تجزیه ‌ای گازکروماتوگرافی جرمی در دو فصل گرم و سرد صورت گرفت. درنمونه‌ تاییس 15 نوع اسیدچرب مشابه دردوفصل تابستان و زمستان شناسایی شد، که شامل 11 اسید چرب اشباع و 4  اسید چرب غیراشباع بوده است. اسیدهای چرب اشباع بر غیراشباع غلبه داشته، اما در دو فصل تفاوت معنی‌ داری از نقطه نظر کمیت مشخص نشد. مهم ‌ترین اسیدچرب غیر‌اشباع آراشیدونیک اسید از گروه 6ωبود. در بین اسید‌های چرب اشباع و کل محتوی لیپیدی گونه بیش‌ ترین مقدار در دو فـصـل گـرم و سـرد بـه پـالـمیتیک اسید اختصاص دارد این در حالی است که استاریک‌ اسید در فصل گرم پس از پالمتیک بیش ‌ترین مقدار را به‌ خود اختصاص می‌ دهد اما در فصل سرد آراشیدونیک ‌اسید در مقاوم دوم از نقطه نظرکمیت قرار دارد. در کل باید عنوان نمود که این گونه شکم‌ پا از نقطه نظر محتوی اسیدهای چرب غیر‌اشباع بلند زنجیره و گروه امگا 3 نمونه فقیری محسوب شده و از لحاظ ارزش تغذیه ‌ای مطلوب نمی‌ باشد، که البته این خود می ‌تواند مربوط به شرایط تغذیه‌ ای جانور در محیط و هم‌ چنین دمای گرم محیطی از نقطه نظر فاکتورهای اکولوژیک باشد.

کلیدواژه‌ها