ارزیابی اکولوژیکی پرورش گونه وارداتی Artemia franciscana با گونه بومی استان قم Artemia parthenogenetica در حاشیه جنوبی دریاچه نمک استان قم

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسنده

مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، صندوق پستی: 365

چکیده

            اهمیت آرتمیا از دهه 1930 در صنعت آبزی‌پروری به ‌عنوان غذای‌زنده شناخته شده است. امروزه پرورش آن یکی از اصلی ‌ترین راههای دست‌یابی به این موجود است. از آن‌ جایی‌که در تولید و پرورش آن علاوه برعوامل محیطی، نوع آرتمیا تاثیر مستقیم دارد. این پژوهش به ‌منظور ارزیابی بوم‌ شناسی گونه آرتمیای بومی استان قم Artemia parthenogenetica با گونه وارداتی Artemia franciscana هر کدام در 3 تیمار به شکل  استخرخاکی در حاشیه دریاچه نمک قم و طی یک دوره پرورشی 180 روزه، صورت پذیرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که سیست زایی، تولید ناپلیوس و تولید  بیومس در گونه بومی، مناسب ‌تر از نژاد وارداتی بوده و به ‌ترتیب معادل (10± 80) کیلوگرم سیست در هر هکتار از نوع بومی قم و (5 ± 66) کیلوگرم در گونه وارداتی A.franciscana، تولید شد. مقدار (25±2800) کیلوگرم توده زنده از گونه بومی و (20± 2200) کیلوگرم از گونه A. franciscana طی دوره پرورشی به ‌دست آمد. نتیجه نهایی تحقیق نشان داد پرورش گونههای بومی به ‌دلیل سازگار بودن با شرایط محیطی مقرون به صرفه بوده و درضمن ورود گونه ‌های مهاجم را نیز مانع  می‌ گردد.

کلیدواژه‌ها