مطالعه اثر ترکیب آویشن (Thymus vulgaris) و بادَرَنجبویه (Melissa officinalis) بر تغییرات هیستومورفومتری بورس فابریسیوس و تیترخونی به دست آمده از واکسن نیوکاسل در جوجه های گوشتی

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

این تحقیق در ادامه مطالعات گذشته طراحی شده است با این تفاوت که بررسی اثرات بادرنجبویه و آویشن بر سیستم ایمنی طیور به روش هیستولوژی برای اولین بار مطرح شده است. در این مطالعه تعداد 40 قطعه جوجه گوشتی یک روزه از نژاد تجاری راس 308 تهیه شد. ترکیب پودر آویشن و بادرنجبویه به میزان 5 گرم در کیلوگرم به جیره غذایی در گروه تیمار اضافه گردید. پرندگان در روزهای 10، 24 و 42 روزگی از لحاظ میزان تیترآنتی‌بادی علیه بیماری نیوکاسل بطور تصادفی جهت انجام آزمایش هماگلوتیناسیون (HI)خونگیری شدند .نمونه ها بعد از تهیه بلوک های پارافینی با روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند. نتایج داده های هیستولوژی با روش آنالیز آماری T-TEST انجام پذیرفت. نتایج بدست آمده از آنالیزآزمایش HI در دوره آغازین اختلاف معنی داری بین دو گروه نرمال و تیمار وجود نداشت (P>0/05). در نتایج HI در دوره رشد و دوره پایانی اختلاف معنی داری بین دو گروه نرمال و تیمار وجود داشت(P< 0/05). نتایج بدست آمده از آنالیز پارامترهای هیستومورفومتری اندازه ضخامت بافت پوششی، تعداد سلول در قشر فولیکول و تعداد سلول درمدولای فولیکول، اختلاف معنی دای بین دو گروه نرمال و تیمار بود (P< 0/05). از نتایج بدست آمده از بخش تغییرات بافتی بورس فابریسیوس چنین بنظر میرسد که اثر ترکیب آویشن و بادرنجبویه می‌تواند باعث افزایش تراکم سلولهای لنفوسیت B در نواحی قشر و مدولای فولیکول‌های بورس فابریسیوس در گروه تیمار در مقایسه با گروه نرمال شود.

کلیدواژه‌ها