مطالعه ریخت شناسی و ریخت سنجی قورباغه درختی شرقی (Hyla orientalis) در استان مازندران

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشگاه گلستان، گرگان، صندوق پستی: 155

چکیده

راسته بی‌دمان با حدود6200 گونه در سراسر جهان به ‌جز قطب جنوب و بیش ‌تر جزایر قاره ‌ای پراکنش داشته و شامل 49 خانواده است. قورباغه ‌های درختی خانواده Hylidae شامل 3 زیر خانواده و 901 گونه می ‌باشند. زیر‌خانواده Hylinae شامل 40 جنس و 675 گونه بوده و جنس Hyla laurenti دارای 35 گونه است. در ایران دو گونه قورباغه درختی وجود دارد. این تحقیق نتیجه مطالعه روی  Hyla orientalis  می ‌باشد که در مازندران به داروگ معروف است. تعداد 70 نمونه از مازندران از نظر مورفولوژیک و مورفومتریک مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه ‌ها با دست جمع ‌آوری شدند. 15 صفت مورفومتریک قورباغه با استفاده از کولیس دیجیتال با دقت 0/01  اندازه ‌گیری شد. تشخیص جنس نر و ماده از طریق تشریح نمونه و مشاهده غدد تناسلی انجام شد. نتایج نشان داد که این گونه دارای پوست به رنگ سبز در نواحی پشتی است. یک نوار قهوه ‌ای از ناحیه چشم تا انتهای سطح جانبی شکم کشیده شده، ناحیه شکمی سفید و فاقد رنگدانه است. دست‌ ها با چهار انگشت و پاها با پنج انگشت است که در انتهای هریک از انگشتان دست ‌ها و پاها زائده ‌های بادکش مانندی وجود دارد که حالت چسبناک دارند. اندازه پاها از دست‌ ها بزرگ‌ تر است. قورباغه نر از نظر اندازه تقریباً برابر قورباغه ماده است. در این تحقیق نسبت جنسی 1:1 بوده است. اندازه بدن 41/30-17/15(میانگین33/85)، نسبت اندازه بدن به اندازه سر3/62-2/28(3/23)، نسبت عرض پلک ‌ها به فاصله بین پلک‌ ها 1/01-0/50(0/73)، نسبت اندازه چشم به پرده صماخ 2/56-1/44(1/81)، نسبت اندازه ران به ساق 1/03-0/73(0/89)، نسبت اندازه اولین انگشت به برآمدگی داخلی کف پا 3/04-1/56(2/25) است. در ماده‌ ها بیش ترین فراوانی طول بدن (L) بین 37/5-32/5 و 30-27/5 میلی‌متر است. در نرها بیش ترین فراوانی طول بدن (L) در فاصله 37/5-32/5 میلی‌متر است. ‌بر مبنای آزمون SPSS   و آنالیز T-test داده‌ ها نرمال بوده و در همه متغیرها بین نر و ماده، اختلاف معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها