بررسی تنوع گونه ای کنه های خاکزی منطقه ورامین با توجه به خصوصات اجزا خاک

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسنده

گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

کنه ‌های خاکزی به‌ عنوان شاخص سلامت محیط خاکی معرفی می‌ شوند. این بررسی طی سال 1392 در مزارع محصولات مختلف شامل انار، بادمجان، خیار، گندم، کاهو و یونجه مستقر در بخش‌ های مختلف منطقه ورامین شامل محمدآباد، عسگرآباد، محمودآباد، پوئینک، جلیل آباد، قلعه ‌سین و کمربندی پیشوا بسته به اهمیت هر محصول در هر منطقه انجام شد. در مجموع تعداد شش گونه کنه خاکزی از ایستگاه ‌های مورد مطالعه جمع‌ آوری گردید که عبارت بودند از:Tyrophagus putrescentiae Shrank، Asperolaelaps rotundus Womersley، Nenteria stylifera Berlese، Hypoaspis aculeifer Canestrini، Scheloribates sp. و Epilohmannia cylindrica cylindrica Berlese. بررسی ارتباط میان گونه ‌های خاکزی و پروفایل خاک مناطق مورد نمونه ‌برداری نشان‌ دهنده عدم وجود همبستگی معنی ‌دار میان حضور گونه‌ های مختلف کنه ‌ها با عناصر تشکیل ‌دهنده خاک بود. در عین حال آنالیز آماری با روش همبستگی پیرسون نشان داد که تنها عامل مؤثر مثبت بر جمعیت و حضور کنه‌ های خاکزی درصد ازت بوده و غلظت سایر عناصر با تنوع گونه‌ ای کنه ‌ها رابطه معکوس دارند. مطالعات جمعیت ‌شناسی می ‌تواند نتایج حاصل از این تحقیق را تأیید نماید.

کلیدواژه‌ها