مطالعه اثر سد سنگبان بر ویژگی های ریختی جمعیت های سیاه ماهی (Capoeta gracilis) با استفاده از دو روش ریخت سنجی هندسی و سنتی

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 گروه تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

2 گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 6619-14155

چکیده

 دست‌کاری اکوسیستم‌ های رودخانه ‌ای از جمله رودخانه طالقان به ‌وسیله احداث سد بر روی آن‌ ها شرایط اکولوژیکی جدیدی را برای ساکنان این زیستگاه‌ ها فراهم می‌ کند که باید برای ادامه بقاء با این شرایط سازگاری پیدا کنند. مطالعه حاضر به‌ منظور بررسی تفاوت‌ های ریختی جمعیت‌ های سیاه‌ ماهی ساکن در بالادست و پایین‌ دست سد سنگبان رودخانه طالقان، بر اساس دو روش ریخت‌ سنجی سنتی و هندسی و نیز مقایسه قدرت این دو روش در تفکیک ریختی این جمعیت‌ های جدا شده انجام شد. نتایج نشان داد که ریخت ‌سنجی هندسی برخلاف روش سنتی قادر به تفکیک این جمعیت ‌های بسیار نزدیک از نظر ویژگی ‌های ریختی بود. بنابراین دو جمعیت سیاه ‌ماهی در روش ریخت ‌سنجی هندسی با دقت و اطمینان بالایی از لحاظ ریختی از یکدیگر تفکیک شدند (0/005>P). نتایج هم ‌چنین نشان ‌داد که سد سنگبان باعث تفاوت معنی ‌داری در ویژگی ‌های ریختی شامل تغییر در عمق بدن، طول و عمق سر و عمق ساقه دمی در جمعیت‌ های دو سوی سد شده است. 

کلیدواژه‌ها