چندشکلی ریزماهواره ای در جمعیت های ماهی خیاطه (Alburnoides eichwaldi) رودخانه های کبودوال و سفیدرود

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

ماهی خیاطه (Alburnoides eichwaldi) یک گونه رودخانه‌ ای است که در حوضه جنوبی دریای خزر از فراوانی نسبتا خوبی برخوردار می‌ باشد اما در بسیاری از آب ‌های اروپا نزدیک به انقراض می‌ باشد. تا کنون هیچ گونه مطالعه‌ ای در زمینه تنوع ژنتیکی این گونه صورت نگرفته است. در این تحقیق به منظور بررسی ساختار ژنتیکی ماهی خیاطه در رودخانه‌ های کبودوال و سفیدرود از 6 جایگاه ریزماهواره‌ای استفاده شد. طبق نتایج حاصله، متوسط میزان Fst  0/020 به دست آمد. در بررسی تعادل هاردی-واینبرگ، نمونه‌ ها در اکثر جایگاه‌ ها انحراف از تعادل را نشان دادند. تعداد الل‌ ها در محدوده 21-8 و هتروزایگوسیتی مشاهده‌شده و مورد انتظار به ترتیب در دامنه 1-0/541 (میانگین :0/06 ± 0/853) و 0/927-0/834 (میانگین : 0/887) به دست آمد که بیان گر این مطلب است که جمعیت‌ های مورد بررسی از غنای اللی و تنوع ژنتیکی قابل توجهی برخوردار می‌ باشند. هم چنین آنالیز واریانس مولکولی نشان داد که تنوع پایینی بین جمعیت‌ ها وجود داشته و بخش عمده تنوع مشاهده‌ شده مربوط به درون جمعیت‌ ها می ‌باشد. نتایج حاصل از بررسی فاصله ژنتیکی نیز حاکی از جدایی جمعیت‌ های ماهی خیاطه در رودخانه‌ های مورد بررسی می ‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microsatellite polymorphism in Spirlin (Alburnoides eichwaldi) populations of Kaboodwal and Sefidrood streams

نویسندگان [English]

  • Ladan Jahangiri Jahangiri
  • Ali Shabany Shabany
Faculty of Fisheries, Gorgan University of Agriculture Science and Natural Resources
چکیده [English]

Spirlin (Alburnoides eichwaldi) is a stream species that has a good abundance in southern basin of Caspian sea, but it is supposed to be extincted in many inland waters of Europe. There hasn’t been any study about genetic diversity of this species yet. In this study, the genetic diversity of Alburnoides eichwaldi from Kaboodwal and Sefidrood streams was investigated by 6 microsatellite loci. According to the results, the Fst values was 0.020. Most of the loci showed deviation from Hardy-Weinberg equilibrium. The number of alleles, observed and expected heterozygosity were, 8-21, 0.541-1 (the average: 0.853± 0.06) and 0.834-0.927 (the average: 0.887), respectively. This indicates the allelic diversity and genetic variation of investigated populations is at favorable level. Also, analysis of molecular variance showed there is low genetic variation among populations and most of the observed variation is within the populations. Results based on genetic distance indicated that Spirlin populations are separated from each other in the investigated streams.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allelic diversity
  • Genetic distance
  • Genetic variation
  • Microsatellite
  • Spirlin