چندشکلی ریزماهواره ای در جمعیت های ماهی خیاطه (Alburnoides eichwaldi) رودخانه های کبودوال و سفیدرود

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

ماهی خیاطه (Alburnoides eichwaldi) یک گونه رودخانه‌ ای است که در حوضه جنوبی دریای خزر از فراوانی نسبتا خوبی برخوردار می‌ باشد اما در بسیاری از آب ‌های اروپا نزدیک به انقراض می‌ باشد. تا کنون هیچ گونه مطالعه‌ ای در زمینه تنوع ژنتیکی این گونه صورت نگرفته است. در این تحقیق به منظور بررسی ساختار ژنتیکی ماهی خیاطه در رودخانه‌ های کبودوال و سفیدرود از 6 جایگاه ریزماهواره‌ای استفاده شد. طبق نتایج حاصله، متوسط میزان Fst  0/020 به دست آمد. در بررسی تعادل هاردی-واینبرگ، نمونه‌ ها در اکثر جایگاه‌ ها انحراف از تعادل را نشان دادند. تعداد الل‌ ها در محدوده 21-8 و هتروزایگوسیتی مشاهده‌شده و مورد انتظار به ترتیب در دامنه 1-0/541 (میانگین :0/06 ± 0/853) و 0/927-0/834 (میانگین : 0/887) به دست آمد که بیان گر این مطلب است که جمعیت‌ های مورد بررسی از غنای اللی و تنوع ژنتیکی قابل توجهی برخوردار می‌ باشند. هم چنین آنالیز واریانس مولکولی نشان داد که تنوع پایینی بین جمعیت‌ ها وجود داشته و بخش عمده تنوع مشاهده‌ شده مربوط به درون جمعیت‌ ها می ‌باشد. نتایج حاصل از بررسی فاصله ژنتیکی نیز حاکی از جدایی جمعیت‌ های ماهی خیاطه در رودخانه‌ های مورد بررسی می ‌باشد.

کلیدواژه‌ها