بررسی تنوع ژنتیکی ماهی سیم دریای خزر ( Abramis brama orientalis; Berg, 1905) در سواحل چمخاله و بندرانزلی استان گیلان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

ماهی سیم (Abramis brama orientalis) از جمله ماهیان استخوانی دریای خزر می‌ باشد. تعداد 30 قطعه ماهی از هر یک از مناطق چمخاله و بندرانزلی تهیه و مورد بررسی ژنتیکی قرار گرفتند. در این بررسی همه 7 جایگاه ریزماهواره‌ ای (Rser10، Ic654، MFW7،MFW26 ،Bl2 -114 ، Bl1 -153،M4 ) چندشکلی را نشان دادند. نتایج نشان داد که تمایز بارز ژنتیکی بین دو منطقه از لحاظ Fst، Rst و آنالیز واریانس مولکولی وجود نداشته و میانگین تعداد الل در سطح جمعیت‌ ها 10/5 و میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار نیز به ‌ترتیب 0/615 و 0/820 می‌ باشد. تقریباً اکثر جایگاه‌ های ژنی انحراف از تعادل هاردی-واینبرگ را نشان دادند. شباهت و فاصله ژنتیکی بین دو منطقه به ‌ترتیب 0/684 و 0/316 بود. براساس آنالیزهای موجود به ‌نظر می‌ رسد، گونه Abramis brama دارای تنوع ژنتیکی مطلوبی در مناطق مورد بررسی نمی ‌باشد.

کلیدواژه‌ها