پراکنش و فراوانی راسته Ephemeroptera (یک روزه ها) در رودخانه شفارود - استان گیلان

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144

چکیده

پراکنش و فراوانی اعضای راسته Ephemeroptera (یک روزه ‌ها) که یکی از مهم ترین راسته های حشرات آبزی در آب های جاری هستند در رودخانه شفارود (یکی از رودخانه هابی ورودی به دریای خزر) در استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور پس از بررسی مقدماتی و بازدید مسیر رودخانه، تعداد شش ایستگاه نمونه برداری از بالادست تا مصب رودخاته انتخاب شد. نمونه برداری به ‌صورت ماهیانه از (تیر۱۳٩٢ تا خرداد۱۳٩۳) صورت پذیرفت. برای نمونه ‌برداری از نمونه ‌بردار سوربر با چشمه ٥۰۰ میکرون با سطح مقطع ۱۶۰۰سانتی متر مربع استفاده گردید. نمونه ‌های جمع‌ آوری شده پس از جداسازی از رسوبات بلافاصله درمحلول فرمالین با غلظت ٤%  تثبیت و برای شمارش و شناسایی به آزمایشگاه منتقل شدند.هم زمان با نمونه ‌برداری از کفزیان پارامترهای فیزیکی نظیر(درجه حرارت هوا وآب) و شیمیایی نظیر اکسیژن محلول و فیزیکوشیمیایی ( شامل هدایت الکتریکی(EC)،اسیدیته (pH) و شوری ) نیز اندازه‌ گیری شدند. درمجموع ٨١٠٠ نمونه از راسته Ephemeroptera جمع‌ آوری و در آزمایشگاه شناسایی شدند. در این بررسی تعداد ٥ خانواده و ٩ جنس از راسته Ephemeroptera شناسایی ‌گردید. از بین خانواده‌ های شناسایی شده خانواده ‌های Baetidae و Heptagenidae و از بین جنس‌ های مشاهده شده نیز جنس های Baetis و Rhithrogena به‌ ترتیب بالاترین فراوانی را دارا بودند. اختلاف آماری معنی ‌دارای در فراوانی Ephemeroptera در بین ایستگاه ‌های بالادست و پایین دست در اغلب فصول مشاهده شده است (0/05 >p).

کلیدواژه‌ها