معرفی 2 رکورد جدید مگس گل ((Dip: Syrphidae برای فون استان خراسان رضوی

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران

چکیده

خانواده سیرفیده یکی از بزرگ‌ ترین خانواده ‌های راسته دوبالان با حدود 6000 گونه می‌ باشد. لارو اغلب اعضای این خانواده شکارگر بوده و نقش به ‌سزایی در کنترل بیولوژیک شته ها ایفا می‌ کنند. در بررسی انجام شده طی سال‌ های 91- 1390 روی فون مگس‌ های گل نیمه شمالی استان خراسان رضوی، 25 گونه از 13 جنس متعلق به دو زیر خانواده با استفاده از تور حشره‌ گیری جمع ‌آوری و شناسایی شد. دو گونه Paragus abrogansو  Cheilosia aereaبرای اولین بار از استان خراسان رضوی گزارش ‌شدند.

کلیدواژه‌ها